Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : กิจกรรม1 +

กกกกกกกกกกกกกกกกกก

รายการกำหนดการของขั้นตอน กิจกรรม1
- กิจกรรม1 (วันที่ 23 พ.ค. 2561)
- สิ้นสุด กิจกรรม1 (วันที่ 30 พ.ค. 2561)
แผนงาน : -
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์
กำหนดการ
กิจกรรม1
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ