Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.3 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ +

6.3.1 วางแผนการดำเนินการนิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6.3.2 แจ้งนโยบายการนิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) ให้แก่บุคลากรทุกหน่วยงานในฝ่ายได้รับทราบ

6.3.3 ติดตามให้หน่วยงานต่างๆ จัดทำแผนงาน/โครงการ /กิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียน

6.3.4 กำหนดกรอบการนิเทศและปฏิทินการนิเทศ

6.3.5 ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของแต่ละหน่วยงานในฝ่ายที่กำหนด รวมถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

6.3.6 ประเมินผลการนิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย)

6.3.7 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน และนำผลการประเมินไปเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.3 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 25 พ.ค. 2561)
- ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 25 ก.ค. 2561)
- ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 3/2561 (วันที่ 29 ส.ค. 2561)
- ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 4/2561 (วันที่ 26 ก.ย. 2561)
- ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 5/2561 (วันที่ 29 ต.ค. 2561)
- ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 6/2561 (วันที่ 28 พ.ย. 2561)
- ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 7/2561 (วันที่ 7 ม.ค. 2562)
- ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 8/2561 (วันที่ 31 ม.ค. 2562)
- ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 9/2561 (วันที่ 27 ก.พ. 2562)
- ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 10/2561 (วันที่ 28 มี.ค. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการงานฝ่ายบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร ฝ่าย : ฝ่ายบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
กำหนดการ
ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 5/2561
วันที่ 29 ตุลาคม 2561

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายบุคลากร)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
14.00-15.00

ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 5/2561

 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายบุคลากร) มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ