Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 การพัฒนาเครื่องมือวัดผล +

6.1.1 ศึกษา วิเคราะห์การสร้างและแนวทางพัฒนาเครื่องมือวัดผลฯ ของครูผู้สอน        

6.1.2 ประชุมคณะกรรมการวัดและประเมินผล เพื่อวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ

6.1.3 ตรวจเช็คการสร้างเครื่องมือวัดผลฯ ของครูผู้สอน

6.1.4 ให้คำแนะนำการปรับปรุง/พัฒนาเครื่องมือวัดผลของครูตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระฯ             

     - ค่าตอบแทนกรรมการสร้าง/แปลงข้อสอบ/ข้อสอบกลางมูลนิธิฯ

6.1.5 ประเมินและสรุปผลการสร้างเครื่องมือวัดผลฯ ของครูผู้สอน

6.1.6 รายงานผลการสร้าง และนำผลมาพัฒนาเครื่องมือวัดผลต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1 การพัฒนาเครื่องมือวัดผล
- 6.1 การพัฒนาเครื่องมือวัดผล (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.1 การพัฒนาเครื่องมือวัดผล (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ครูประจำวิชาส่ง Main Concept, ตารางวิเคราะห์ข้อสอบและข้อสอบครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- ครูประจำวิชาส่งตารางวิเคราะห์ข้อสอบจากคลัง เพื่อทบทวน Concept การเรียนรู้ก่อนการสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- ครูประจำวิชาส่งตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดตลอดปีการศึกษา 2561 (ระบุตัวชี้วัดในตารางครบทั้ง 4 ครั้ง) (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- ครูประจำวิชาส่ง Main Concept, ตารางวิเคราะห์ข้อสอบและข้อสอบครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 25 มิ.ย. 2561)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 6 ส.ค. 2561)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 7 ส.ค. 2561)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 8 ส.ค. 2561)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 10 ส.ค. 2561)
- ครูประจำวิชาส่งตารางวิเคราะห์ข้อสอบจากคลัง เพื่อทบทวน Concept การเรียนรู้ก่อนการสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 15 ส.ค. 2561)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 16 ต.ค. 2561)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 17 ต.ค. 2561)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 18 ต.ค. 2561)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 19 ต.ค. 2561)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 22 ต.ค. 2561)
- ครูประจำวิชาส่ง Main Concept, ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ และข้อสอบ ครั้งที่ 3/2561 (วันที่ 24 ต.ค. 2561)
- ครูส่งตารางวิเคราะห์ข้อสอบคลัง เพื่อทบทวน Concept การเรียนรู้ ก่อนการสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 3/2561 (วันที่ 12 พ.ย. 2561)
- ครูผู้สอนส่ง Main Concept, ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ และข้อสอบ ครั้งที่ 4/2561 (วันที่ 19 พ.ย. 2561)
- วัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธื์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2561 (วันที่ 7 ม.ค. 2562)
- วัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธื์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2561 (วันที่ 8 ม.ค. 2562)
- วัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธื์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2561 (วันที่ 9 ม.ค. 2562)
- วัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธื์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2561 (วันที่ 10 ม.ค. 2562)
- วัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธื์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2561 (วันที่ 11 ม.ค. 2562)
- ครูส่งตารางวิเคราะห์ข้อสอบคลัง เพื่อทบทวน Concept การเรียนรู้ ก่อนการสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 4/2561 (วันที่ 21 ม.ค. 2562)
- วัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธื์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2561 (วันที่ 18 ก.พ. 2562)
- วัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธื์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2561 (วันที่ 19 ก.พ. 2562)
- วัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธื์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2561 (วันที่ 20 ก.พ. 2562)
- วัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธื์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2561 (วันที่ 21 ก.พ. 2562)
- วัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธื์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2561 (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
แผนงาน : รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานทะเบียนและวัดผล ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
กำหนดการ
วัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธื์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2561
วันที่ 11 มกราคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน วัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธื์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2561  MCP มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ