Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.6 พัฒนาประสิทธิภาพ แผนงาน โครงการ ของโรงเรียน +

6.6.1 ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อแผนงาน โครงการ 

6.6.2 วางแผนกระบวนการพัฒนาแผนงาน โครงการ 

6.6.3 ประสานขอปฏิทินกิจกรรมของฝ่ายต่าง ๆ 

6.6.4 วิเคราะห์ผลกระทบของกิจกรรมของแต่ละฝ่าย 

6.6.5 ประชุมกรรมการฝ่ายเพื่อวิเคราะห์และปรับปฏิทิน 

6.6.6 ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม 

6.6.7 ประเมินผลการดำเนินงานของแผนงาน โครงการ กิจกรรมของแต่ละฝ่าย 

6.6.8 นำผลประเมินมาวางแผนพัฒนาปรับปรุงต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.6 พัฒนาประสิทธิภาพ แผนงาน โครงการ ของโรงเรียน
- 6.6 พัฒนาประสิทธิภาพ แผนงาน โครงการ ของโรงเรียน (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- ประชุมร่วมวางแผนการวิจัย ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 21 พ.ค. 2561)
- ประชุมร่วมวางแผนงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- ประชุมชี้แจงและหารือการพัฒนาประสิทธิภาพแผนงาน โครงการ ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ SWIS (วันที่ 10 ก.ย. 2561)
- 6.6 พัฒนาประสิทธิภาพ แผนงาน โครงการ ของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
กำหนดการ
ประชุมร่วมวางแผนงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.30-10.30 ประชุมร่วมวางแผนงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ) มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ