Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค) +

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) กิจกรรมการพับกล่องนมเพื่อสร้างหลังคาบ้าน

2) กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  3) กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ วันแม่แห่งชาติ    

  4) กิจกรรมการบริจาคฝาอะลูมิเนียมให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   

  5) กิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับองค์กรภายนอก  

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม (วันที่ 23 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม (วันที่ 30 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม (วันที่ 31 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม (วันที่ 4 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม (วันที่ 5 มิ.ย. 2561)
- มอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ป.4-ป.6 (วันที่ 12 มิ.ย. 2561)
- มอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ป.1-ป.3 (วันที่ 13 มิ.ย. 2561)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 2 (วันที่ 22 มิ.ย. 2561)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 3 (วันที่ 13 ก.ค. 2561)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 4 (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- โรงเรียนไปรับต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 7 ส.ค. 2561)
- นักเรียนรับต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 10 ส.ค. 2561)
- กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 11 ส.ค. 2561)
- กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 12 ส.ค. 2561)
- กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 13 ส.ค. 2561)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 5 (วันที่ 24 ส.ค. 2561)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 6 (วันที่ 7 ก.ย. 2561)
- มอบรางวัลกิจกรรมการพับกล่องนม ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 14 ก.ย. 2561)
- มอบรางวัลกิจกรรมการพับกล่องนม ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 17 ก.ย. 2561)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 7 (วันที่ 26 ต.ค. 2561)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 8 (วันที่ 9 พ.ย. 2561)
- สภานักเรียนพร้อมกับตัวแทนนักเรียนบริจาคฝาอะลูมิเนียมและเงินบริจาค กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันที่ 28 พ.ย. 2561)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 9 (วันที่ 30 พ.ย. 2561)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 10 (วันที่ 7 ธ.ค. 2561)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 11 (วันที่ 11 ม.ค. 2562)
- มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ (ห้วยดินดำ) (วันที่ 18 ม.ค. 2562)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 12 (วันที่ 25 ม.ค. 2562)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 13 (วันที่ 8 ก.พ. 2562)
- มอบรางวัลกิจกรรมการพับกล่องนม ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 15 ก.พ. 2562)
- มอบรางวัลกิจกรรมการพับกล่องนม ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 18 ก.พ. 2562)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
กำหนดการ
ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 11
วันที่ 11 มกราคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 11

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ