Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.6 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา +

6.6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ

6.6.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.6.4 ประชาสัมพันธ์ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

6.6.5 ออกแบบแผนการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

     - ตาราง พหุปัญญา

     - ออกแบบหน่วยการเรียนรู้

     - ใบงานกิจกรรมในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

6.6.6 ดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการ

     - ค่าอาหารนักเรียน ครูและวิทยากร

     - ค่าเดินทาง และค่าบำรุงสถานที่

     - ค่าดำเนินงานการจัดกิจกรรม

6.6.7 ประเมินผล

6.6.8 สรุปผลการจัดกิจกรรม

6.6.9 จัดทำรูปเล่มส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.6.10 นำสรุปการจัดกิจกรรมไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.6 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
- นักเรียนระดับชั้น ป.6 ชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค (NST FAIR 2018) (วันที่ 8 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “I Love Invention” (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
โครงการ : -

หน่วยงาน : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ฝ่าย : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  เกษสุดา    คำลุน
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เกษสุดา    คำลุน
กำหนดการ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “I Love Invention”
วันที่ 11 มิถุนายน 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.30-15.45 กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “I Love Invention”  อาคารอัสสัมชัญ ชั้น 2-4 มิส  เกษสุดา    คำลุน  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - รายละเอียดกิจกรรม

 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ