Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1.1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (25-29มิถุนายน 2561) +

- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน

- ดำเนินกิจกรรม

- ประเมิน สรุป และรายงานผลการตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียน

- ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3)

- นำผลการตรวจสุขภาพไปวางแผนการพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1.1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (25-29มิถุนายน 2561)
- ตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนชั้น ป.6และป.5/1- ป.5/4 (วันที่ 25 มิ.ย. 2561)
- ตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนชั้น ป.4และ ป.5/5- ป.5/9 (วันที่ 26 มิ.ย. 2561)
- ตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนชั้น ป.3 (วันที่ 27 มิ.ย. 2561)
- ตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนชั้น ป.2 (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- ตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนชั้น ป.1 (วันที่ 29 มิ.ย. 2561)
แผนงาน : เฝ้าระวังและป้องกันภาวะสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากร
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานพยาบาล ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มิส  รินลษา    เจริญสุข
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  รินลษา    เจริญสุข
กำหนดการ
ตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนชั้น ป.4และ ป.5/5- ป.5/9
วันที่ 26 มิถุนายน 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน ตรวจสุขภาพประจำปีนร.ชั้นป.4 และ ป.5/5- ป.5/9  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่) มิส  รินลษา    เจริญสุข  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ