Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ +

6.2.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.2.3 ประสานประธานในพิธีทำจดหมาย ลงปฏิทิน กิจกรรม เตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

6.2.4 ซ้อมใหญ่พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ

6.2.5 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิด ผู้อำนวยการ 

6.2.6 ประเมินและสรุปผลดำเนินงาน

6.2.7 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ
- 6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ (วันที่ 12 มิ.ย. 2561)
- งานอภิบาลขอเข้าพบผอ. เพื่อนำเสนอเรื่องสถานที่ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน วันคล้ายวันเกิด ผอ. (วันที่ 13 มิ.ย. 2561)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการและเลี้ยงอาหารกลางวันที่สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ (วันที่ 25 มิ.ย. 2561)
- คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและงานอภิบาลเป็นตัวแทนมอบปัจจัยร่วมทำบุญให้แก่ผู้สูงอายุ สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ (วันที่ 2 ก.ค. 2561)
- 6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ (วันที่ 13 ก.ค. 2561)
แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานอภิบาล ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
กำหนดการ
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการและเลี้ยงอาหารกลางวันที่สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ
วันที่ 25 มิถุนายน 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.15-09.20 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ  อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา) มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร  
10.00-10.30

เลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ

 สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวันคล้ายวันเกิดผอ.
  - [บันทึกข้อความ] ขอเรียนเชิญคณะกรรมที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเกิดผอ.
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(2)  
 
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ