Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 1 (25-29 มิถุนายน 2561) +

- ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม

- กำหนดปฏิทิน

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

- ดำเนินการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงให้แก่นักเรียนทุกคน

- ประมวลผลการเจริญเติบโตของนักเรียนโดยการลงน้ำหนัก ส่วนสูงในโปรแกรมการคำนวณภาวะโภชนาการ

- สรุปผลการเจริญเติบโตของนักเรียนทุกคน

- รายงานผลการเจริญเติบโตให้แก่คุณครูประจำชั้น และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

- ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3)

- ประเมิน สรุป และนำผลประเมินไปวางแผนการพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 1 (25-29 มิถุนายน 2561)
- ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.6 และ ป.5/1-ป.5/4 (วันที่ 25 มิ.ย. 2561)
- ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.4 และ ป.5/5-ป.5/9 (วันที่ 26 มิ.ย. 2561)
- ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.3 (วันที่ 27 มิ.ย. 2561)
- ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.2 (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.1 (วันที่ 29 มิ.ย. 2561)
แผนงาน : เฝ้าระวังและป้องกันภาวะสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากร
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานพยาบาล ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มิส  รินลษา    เจริญสุข
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  รินลษา    เจริญสุข
กำหนดการ
ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.3
วันที่ 27 มิถุนายน 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.3  อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียนเสริม 2) มิส  รินลษา    เจริญสุข  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ส่งนน.ส่วนสูงชั้นป.3 เทอม1ปี2561
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ