Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1.4 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1, ป.5 และ ป.6 +

- ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม

- กำหนดปฏิทิน

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ดำเนินกิจกรรม

- ประเมิน สรุปผลการดำเนินกิจกรรม และนำผลการดำเนินการไปวางแผนพัฒนาต่อไป

แผนงาน : เฝ้าระวังและป้องกันภาวะสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากร
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานพยาบาล ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มิส  รินลษา    เจริญสุข
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  รินลษา    เจริญสุข
กำหนดการ
ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์นักเรียนชั้น ป.6 และนักเรียนชั้น ป.5/1-ป.5/4
วันที่ 25 มิถุนายน 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์ นักเรียนชั้น ป.6และ นักเรียนชั้น ป.5/1-ป.5/4

 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่) มิส  รินลษา    เจริญสุข  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [หนังสือเข้า] การจัดบริการทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ