Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1.4 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1, ป.5 และ ป.6 +

- ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม

- กำหนดปฏิทิน

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ดำเนินกิจกรรม

- ประเมิน สรุปผลการดำเนินกิจกรรม และนำผลการดำเนินการไปวางแผนพัฒนาต่อไป

แผนงาน : เฝ้าระวังและป้องกันภาวะสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากร
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานพยาบาล ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มิส  รินลษา    เจริญสุข
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  รินลษา    เจริญสุข
กำหนดการ
ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์นักเรียนชั้น ป.1
วันที่ 29 มิถุนายน 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์นักเรียนชั้น ป.1  อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียนเสริม 2) มิส  รินลษา    เจริญสุข  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ