Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ +

6.2.1 รับคำสั่ง/นโยบาย/หนังสือเข้าจากผู้บังคับบัญชา     

6.2.2 วางแผนการการพัฒนาและเตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

6.2.3 ประชุมผู้ฝึกสอน หัวหน้าเซคชั่น เพื่อเตรียมแบบฝึกหัดและเพลงที่ต้องใช้ในแสดงในงานต่าง ๆ 

6.2.4 ทำการฝึกซ้อมตามขั้นตอนของวงเครื่องสายตะวันตก

6.2.5 การเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ 

6.2.6 ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ   

6.2.7 สรุปผลและนำผลไปพัฒนาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
- 6.2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ฝึกซ้อมภาคพิธีการ บรรเลงบทเพลงในพิธีไหว้ครู พิธีมอบรางวัลแด่ครูนานปี พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนและประธานสี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 13 มิ.ย. 2561)
- นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในพิธีไหว้ครู พิธีมอบรางวัลแด่ครูนานปี พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนและประธานสี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 14 มิ.ย. 2561)
- นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงเพลงในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ (วันที่ 18 พ.ย. 2561)
- สิ้นสุด 6.2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : สร้างและพัฒนาวงเครื่องสายตะวันตกที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานเครื่องสายตะวันตก ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  กนก    ทรรทรานนท์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  พัชราภรณ์    กาวินา
กำหนดการ
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในพิธีไหว้ครู พิธีมอบรางวัลแด่ครูนานปี พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนและประธานสี ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 14 มิถุนายน 2561

สถานที่ ณ อาคารเซนต์แมรี่ ชั้น 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
07.00-13.00

นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในพิธีไหว้ครู พิธีมอบรางวัลแด่ครูนานปี พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนและประธานสี ประจำปีการศึกษา 2561

 ณ อาคารเซนต์แมรี่ ชั้น 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) มิส  กนก    ทรรทรานนท์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [หนังสือเข้า] ขอความอนุเคราะห์วงเครื่องสายตะวันตก และผู้ควบคุมทีม
  - [บันทึกข้อความ] แจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมบรรเลงในพิธีไหว้ครู พิธีมอบรางวัลแด่ครูนานปี พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนและประธานสี ประจำปีการศึกษา 2561
  - [บันทึกข้อความ] แจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมบรรเลงในพิธีไหว้ครู พิธีมอบรางวัลแด่ครูนานปี พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนและประธานสี ประจำปีการศึกษา 2561
  - [บันทึกข้อความ] แจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมบรรเลงในพิธีไหว้ครู พิธีมอบรางวัลแด่ครูนานปี พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนและประธานสี ประจำปีการศึกษา 2561
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ