Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ประชุมชี้แจงแนวทางการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 18 มิ.ย. 2561)
- ศึกษา ประสานข้อมูล หารือ วิเคราะห์ข้อมูลการขอความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจองค์การไม่แสวงหากำไร พ.ศ.2561 ของสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 16 ส.ค. 2561)
- งานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อขอพิจารณาทบทวนนโยบายโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 24 ก.ย. 2561)
- สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
กำหนดการ
ประชุมชี้แจงแนวทางการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
วันที่ 18 มิถุนายน 2561

สถานที่ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.00-09.45

ประชุมชี้แจงแนวทางการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561

 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่) มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ