Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.15 ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2561 +

6.15.1 ศึกษาการประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปีการศึกษา 2560

6.15.2 รับจดหมายแจ้งจากมูลนิธิฯ

6.15.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.15.4 ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมประชุมสัมมนา

6.15.5 เบิกงบประมาณ

6.15.6 ลงปฏิทินกิจกรรม

6.15.7 เข้าร่วมประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ

6.15.8 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม

6.15.9 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนา

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.15 ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2561
- 6.15 ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2561 (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- บุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาหน่วยงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (Campus ministry ) ครั้งที่1/2561 (วันที่ 23 มิ.ย. 2561)
- สัมมานาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 15 ก.ย. 2561)
- 6.15 ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2561 (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานอภิบาล ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
กำหนดการ
บุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาหน่วยงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (Campus ministry ) ครั้งที่1/2561
วันที่ 23 มิถุนายน 2561

สถานที่ อาคารมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.00-19.00

บุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาหน่วยงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (Campus ministry ) ครั้งที่1/2561

 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ภราดา   พลากร    เพียรพันธ์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - หนังสือเชิญและกำหนดการ

•เอกสารจาก e-office
  - [หนังสือเข้า] ขออนุญาตบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาหน่วยงานอภิบาล โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (Campus Ministry) ครั้งที่ 1/2561
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ