Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน +

6.1.1 การอบรม ประชุม สัมมนาประจำปีการศึกษา 2561 ภายในโรงเรียน    

- คณะกรรมการฯ รับนโยบายของโรงเรียนเพื่อวิเคราะห์หัวข้อและหาผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการอบรม ประชุม  สัมมนา

- วางแผนการดำเนินงาน

- วางแผนค่าใช้จ่าย

- ประสานงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี เบิกงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด

- ประสานงานอาคารสถานที่ สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

- ประสานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์

- ลงแผนงานในระบบ

- กำหนดและแจ้งปฏิทินการพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบปฏิทินโรงเรียน

- ประสานแจ้งรายละเอียดกับผู้เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา

- ดำเนินการจัดการอบรม ประชุม สัมมนา พัฒนาทักษะวิชาชีพแก่บุคลากร

- สรุปงบประมาณค่าใช้จ่าย

- บันทึกสถิติการอบรม ประชุม  สัมมนาแก่บุคลากรที่ผ่านการอบรม ประชุม สัมมนา

- ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

- นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน
- 6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 10 พ.ค. 2561)
- การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 11 พ.ค. 2561)
- การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 12 พ.ค. 2561)
- แจ้งการส่งงาน Infographic ครั้งที่ 1 (วันที่ 17 พ.ค. 2561)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย (วันที่ 26 พ.ค. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมและต้อนรับคณะวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย (วันที่ 26 พ.ค. 2561)
- ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการกล่าวปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และมอบของที่ระลึกแก่คณะวิทยากร (วันที่ 26 พ.ค. 2561)
- วันกำหนดส่งหัวข้อการวิจัย (วันที่ 29 พ.ค. 2561)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือและนวัตกรรมในการทำวิจัย (วันที่ 23 มิ.ย. 2561)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (วันที่ 2 ต.ค. 2561)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (วันที่ 3 ต.ค. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรแจ้งสถิติการอบรมสัมมนาประจำภาคเรียนที่1 (วันที่ 3 ต.ค. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรสำรวจความต้องการฝึกอบรมพัฒนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 25 ม.ค. 2562)
- การประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562 (วันที่ 29 เม.ย. 2562)
- เชิญผ.อ.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562 (วันที่ 29 เม.ย. 2562)
- 6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร ฝ่าย : ฝ่ายบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
กำหนดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือและนวัตกรรมในการทำวิจัย
วันที่ 23 มิถุนายน 2561

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.30-09.00

ลงทะเบียน (กลุ่มที่ 1)

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์  
09.00-10.30 กระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์  
10.31-12.00 แนวทางการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของนวัตกรรมประเภทสื่อ  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์  
12.30-13.00 ลงทะเบียน (กลุ่มที่ 2)  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์  
13.00-14.30 กระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์  
14.31-16.00 แนวทางการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของนวัตกรรมประเภทสื่อ  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการ
  - รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม
  - file ลายเซ็นผู้เข้าร่วมการอบรม

•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเครื่องมือและนวัตกรรมในการทำวิจัย (23 มิ.ย.61)
  - [บันทึกข้อความ] หัวข้อการอบรมวิจัยสำหรับขึ้นจอ วันที่23มิ.ย.61
  - [บันทึกข้อความ] หัวข้อการอบรมวิจัยสำหรับขึ้นจอ วันที่23มิ.ย.61
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ