Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์รายวิชาตามเป้าหมายที่กำหนดและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ +

6.7.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนสอบ NT, O-NET, FSG, FSGST      

     - รับนโยบายจากฝ่ายวิชาการ       

     - ประชุมวางแผนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์            

     - จัดทำเอกสารเตรียมความพร้อมของนักเรียน 

     - ประชาสัมพันธ์           

     - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     - ดำเนินการจัดกิจกรรม 

     - ประเมินผล และสรุปผลการจัดกิจกรรม 

     - นำสรุปผลการจัดกิจกรรมรายงานต่อฝ่ายวิชาการ

     - นำสรุปผลการจัดกิจกรรมไปวางแผนใน    ปีการศึกษาต่อไป

6.7.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านคณิตศาสตร์           

     - ประชุมวางแผนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์            

     - ออกแบบกิจกรรม/ใบงาน          

     - มอบหมายหน้าที่        

     - จัดทำเอกสารประกอบกิจกรรม   

     - ดำเนินการกิจกรรม     

6.7.2.1 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์        

     - รับนโยบายจากฝ่ายวิชาการ       

     - ประชุมวางแผนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์           

     - จัดทำเอกสารเตรียมความพร้อมของนักเรียน 

     - ประชาสัมพันธ์          

     - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     - ดำเนินการจัดกิจกรรม             

     - จัดทำเอกสารเตรียมความพร้อมของนักเรียน

     - ประเมินผล และสรุปผลการจัดกิจกรรม

     - นำสรุปผลการจัดกิจกรรมรายงานต่อฝ่ายวิชาการ

     - นำสรุปผลการจัดกิจกรรมไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

6.7.2.2 กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

     - รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าค่ายฯ

     - ขอคำปรึกษา แนวทางในการจัดการเข้าค่ายและทัศนศึกษาจากท่านผู้อำนวยการ และนำผลการศึกษาไปประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรม

     - จัดทำ และนำเสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ

     - ผู้อำนวยการประชุมปรึกษาร่วมกับคณะกรรมการประสานงานจัดการเข้าค่ายฯ เพื่อกำหนดคุณภาพที่คาดหวัง เป้าหมายการดำเนินงาน

     - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานผู้รับผิดชอบ/ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อวางแผน และมอบหมายงานตามคำสั่งแต่งตั้ง

     - จัดทำใบสมัคร/ระเบียบการสมัคร/ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน และผู้ปกครองได้รับทราบโดยการจัดทำจดหมายจากทางโรงเรียน

ใช้สปอตโฆษณา MCTV Website โรงเรียน

และป้ายประชาสัมพันธ์

     - รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการเข้าค่ายฯ

     - ดำเนินการเข้าค่ายฯ

     - ประเมินผลการดำเนินงาน

     - สรุปผลการดำเนินงาน และนำผลไปวางแผนพัฒนาต่อไป        

6.7.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์             

     - รับหนังสือเข้าจากฝ่ายวิชาการ    

     - ประชุมวางแผนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อแจ้งกิจกรรมที่จะเข้าร่วมแข่งขันและคัดเลือกนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน          

     - ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน     

     - ดำเนินการและเตรียมความพร้อมนักเรียน 

     - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     - ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน      ž

     - ประเมินผลและสรุปผลการแข่งขัน 

     - รายงานผลการแข่งขันต่อฝ่ายวิชาการ

     - นำสรุปผลการแข่งขันไปวางแผนในการดำเนินงานในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์รายวิชาตามเป้าหมายที่กำหนดและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้
- 6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์รายวิชาตามเป้าหมายที่กำหนดและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์รายวิชาตามเป้าหมายที่กำหนดและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัครนักเรียนในการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ประจำปี2561 (วันที่ 21 พ.ค. 2561)
- ประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัครนักเรียนในการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ประจำปี2561 (วันที่ 22 พ.ค. 2561)
- ประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัครนักเรียนในการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ประจำปี2561 (วันที่ 23 พ.ค. 2561)
- ประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัครนักเรียนในการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ประจำปี2561 (วันที่ 24 พ.ค. 2561)
- ประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัครนักเรียนในการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ประจำปี2561 (วันที่ 25 พ.ค. 2561)
- สอบคัดเลือกนักเรียนป.2-ป.3เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ประจำปี2561 (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- ประชุมรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์การจัดค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (วันที่ 20 มิ.ย. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 (วันที่ 22 มิ.ย. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 (วันที่ 25 มิ.ย. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 (วันที่ 26 มิ.ย. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 (วันที่ 27 มิ.ย. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันในโครงการ Preliminary National Examinations (Pre-NE) (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 (วันที่ 29 มิ.ย. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันในโครงการ Preliminary National Examinations (Pre-NE) (วันที่ 29 มิ.ย. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 (วันที่ 2 ก.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันในโครงการ Preliminary National Examinations (Pre-NE) (วันที่ 2 ก.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 (วันที่ 3 ก.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันในโครงการ Preliminary National Examinations (Pre-NE) (วันที่ 3 ก.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 (วันที่ 4 ก.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันในโครงการ Preliminary National Examinations (Pre-NE) (วันที่ 4 ก.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 (วันที่ 5 ก.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันในโครงการ Preliminary National Examinations (Pre-NE) (วันที่ 5 ก.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันในโครงการ Preliminary National Examinations (Pre-NE) (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันในโครงการ Preliminary National Examinations (Pre-NE) (วันที่ 9 ก.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันในโครงการ Preliminary National Examinations (Pre-NE) (วันที่ 10 ก.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันในโครงการ Preliminary National Examinations (Pre-NE) (วันที่ 11 ก.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันในโครงการ Preliminary National Examinations (Pre-NE) (วันที่ 12 ก.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันในโครงการ Preliminary National Examinations (Pre-NE) (วันที่ 13 ก.ค. 2561)
- นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการสอบสสวท. ประจำปี 2560 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561 (วันที่ 26 ก.ค. 2561)
- นักเรียนสอบแข่งขันในโครงการ Preliminary National Examinations (Pre-NE) ครั้งที่7 ของ TMC (วันที่ 5 ส.ค. 2561)
- นักเรียนสอบแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 (วันที่ 5 ส.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสนุกคิดกับ A MATH ของระดับชั้น ป.4 – ป.6 ประจำปี2561 (วันที่ 8 ส.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสนุกคิดกับ A MATH ของระดับชั้น ป.4 – ป.6 ประจำปี2561 (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสนุกคิดกับ A MATH ของระดับชั้น ป.4 – ป.6 ประจำปี2561 (วันที่ 10 ส.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสนุกคิดกับ A MATH ของระดับชั้น ป.4 – ป.6 ประจำปี2561 (วันที่ 13 ส.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสนุกคิดกับ A MATH ของระดับชั้น ป.4 – ป.6 ประจำปี2561 (วันที่ 14 ส.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสนุกคิดกับ A MATH ของระดับชั้น ป.4 – ป.6 ประจำปี2561 (วันที่ 15 ส.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสนุกคิดกับ A MATH ของระดับชั้น ป.4 – ป.6 ประจำปี2561 (วันที่ 16 ส.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสนุกคิดกับ A MATH ของระดับชั้น ป.4 – ป.6 ประจำปี2561 (วันที่ 17 ส.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่1) (วันที่ 21 ส.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่1) (วันที่ 22 ส.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี2561 (วันที่ 23 ส.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่1) (วันที่ 23 ส.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี2561 (วันที่ 24 ส.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่1) (วันที่ 24 ส.ค. 2561)
- ปฐมนิเทศและแนะนำวิธีในการเล่นสนุกคิดกับ A MATH ประจำปีการศึกษา 2561ให้กับนักเรียน (วันที่ 24 ส.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี2561 (วันที่ 27 ส.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่1) (วันที่ 27 ส.ค. 2561)
- จัดการแข่งขันสนุกคิดกับ A MATH ระดับชั้นป.5และป.6ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 27 ส.ค. 2561)
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6แข่งขันกิจกรรมสนุกคิดกับ A MATH รอบคัดเลือก (วันที่ 28 ส.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี2561 (วันที่ 28 ส.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่1) (วันที่ 28 ส.ค. 2561)
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6แข่งขันกิจกรรมสนุกคิดกับ A MATH รอบคัดเลือก (วันที่ 29 ส.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี2561 (วันที่ 29 ส.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่1) (วันที่ 29 ส.ค. 2561)
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6แข่งขันกิจกรรมสนุกคิดกับ A MATH รอบตัดสิน (วันที่ 30 ส.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี2561 (วันที่ 30 ส.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่1) (วันที่ 30 ส.ค. 2561)
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6แข่งขันกิจกรรมสนุกคิดกับ A MATH รอบตัดสิน (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี2561 (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่1) (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- การสอบแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี2561 (วันที่ 3 ก.ย. 2561)
- รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี2561 (วันที่ 4 ก.ย. 2561)
- รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี2561 (วันที่ 5 ก.ย. 2561)
- รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี2561 (วันที่ 6 ก.ย. 2561)
- รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี2561 (วันที่ 7 ก.ย. 2561)
- ประชุมค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ประจำปี 2561 (วันที่ 10 ก.ย. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ “Style your STEM” ประจำปี2561 (วันที่ 18 ก.ย. 2561)
- จัดกิจกรรมโครงการค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ “Style Your STEM” (วันที่ 19 ต.ค. 2561)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการเป็นประธานการเปิดค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ “Style Your STEM” ประจำปี2561 (วันที่ 19 ต.ค. 2561)
- จัดกิจกรรมโครงการค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ “Style Your STEM” (วันที่ 20 ต.ค. 2561)
- จัดกิจกรรมโครงการค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ “Style Your STEM” (วันที่ 21 ต.ค. 2561)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ “Style Your STEM” ประจำปี2561 (วันที่ 21 ต.ค. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2 พ.ย. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 5 พ.ย. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 6 พ.ย. 2561)
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 แข่งขันกิจกรรมสนุกคิดกับ A MATH (วันที่ 7 พ.ย. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 7 พ.ย. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 8 พ.ย. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 9 พ.ย. 2561)
- นักเรียนสอบแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 10 พ.ย. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 12 พ.ย. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 13 พ.ย. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 14 พ.ย. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 15 พ.ย. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 (วันที่ 15 พ.ย. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 (วันที่ 16 พ.ย. 2561)
- นักเรียนเข้าร่วมการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์กิจกรรม เปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 16 "...Chapter 16th The Continue เพราะการเรียนรู้ต้องอยู่คู่กับชีวิต..." (วันที่ 16 พ.ย. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 (วันที่ 19 พ.ย. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 (วันที่ 20 พ.ย. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 (วันที่ 21 พ.ย. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 (วันที่ 22 พ.ย. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 (วันที่ 23 พ.ย. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 (วันที่ 26 พ.ย. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 (วันที่ 27 พ.ย. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 (วันที่ 28 พ.ย. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 (วันที่ 29 พ.ย. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 (วันที่ 30 พ.ย. 2561)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 (วันที่ 3 ธ.ค. 2561)
- นักเรียนสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (วันที่ 8 ธ.ค. 2561)
- สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 (วันที่ 13 ม.ค. 2562)
- นักเรียนสอบแข่งขันในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่สอง ในวันเสาร์ วันที่ 19 มกราคม 2562 (วันที่ 19 ม.ค. 2562)
- นักเรียนรับเหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปี2561 (วันที่ 25 มี.ค. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
โครงการ : -

หน่วยงาน : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ฝ่าย : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
กำหนดการ
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันในโครงการ Preliminary National Examinations (Pre-NE)
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องพักครู ป.4 - 6)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
11.00-13.00

รับสมัครนักเรียนป.2-ป.6เข้าร่วมสอบแข่งขันในโครงการ Preliminary National Examinations (Pre-NE)  ของTMC  ครั้งที่7    สมัครได้ที่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับชั้น

 ป.2-ป.3 สมัครที่ห้องพักครูป.1-3 ป.4 - ป.6 สมัครที่ห้องพักครูป.4 - 6 มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ