Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- แต่งตั้งบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิสามัญ (วันที่ 17 พ.ค. 2561)
- ส่งรายงานข้อมูลการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561 (วันที่ 25 มิ.ย. 2561)
- ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วันที่ 5 พ.ย. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรติดต่อสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2562 (วันที่ 6 มี.ค. 2562)
แผนงาน : ดำเนินการและประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ฝ่าย : ฝ่ายบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
กำหนดการ
ส่งรายงานข้อมูลการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561
วันที่ 25 มิถุนายน 2561

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายบุคลากร)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
15.00-16.00 ส่งรายงานข้อมูลการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561  อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายบุคลากร) มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [หนังสือเข้า] การสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ