Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- บริษัทนพดลพานิช ดำเนินการติดตั้งแทงค์สำรองน้ำบนสระว่ายน้ำ (วันที่ 5 ก.ค. 2561)
แผนงาน : บริหารจัดการและการบริการสระว่ายน้ำมีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารสระว่ายน้ำ ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ภัทราภรณ์    เผ่าเต็ม
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ภัทราภรณ์    เผ่าเต็ม
กำหนดการ
บริษัทนพดลพานิช ดำเนินการติดตั้งแทงค์สำรองน้ำบนสระว่ายน้ำ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
บริษัทนพดลพานิช ดำเนินการติดตั้งแทงค์สำรองน้ำบนสระว่ายน้ำ  อาคาร Simeon 1932(สระว่ายน้ำ) มิส  ภัทราภรณ์    เผ่าเต็ม  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ