Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีนให้ครบวงจร PDCA +

6.1.1 กำหนดทิศทางการพัฒนาโปรแกรมนักเรียนจีนและนำไปสู่การปฏิบัติ   

6.1.2 วางแผนร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายวิชาการเพื่อกำหนดนโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงาน และแนวทางในการปฏิบัติงาน 

6.1.3 จัดทำแผนงาน/โครงการในกิจกรรมเพื่อพัฒนางานของหน่วยงานในสังกัดตามเป้าหมายฝ่าย และเป้าหมายของโรงเรียนรวมทั้งการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมนั้นครบ PDCA

6.1.4 ดำเนินการตามในแต่ละกิจกรรมตามแผนที่กำหนด           

    - คัดสรรครูและบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่     

    - กำกับ ติดตามหน้าที่ความรับผิดชอบของครูและบุคลากรตามโปรแกรมนักเรียนจีน    

    - ควบคุมจัดสรรจัดการ และบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณของโปรแกรมนักเรียนจีนเป็นไปตามวัตถุประสงค์แผนงาน

6.1.5 นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

    - จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน    

6.1.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของงาน 

6.1.7 นำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและพัฒนางาน 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1 บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีนให้ครบวงจร PDCA
- 6.1 บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีนให้ครบวงจร PDCA (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ครูจากเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้งมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเข้าค่ายของนักเรียนจีน เพื่อจัดทำตารางเรียน ให้เป็นเวลา 2 สัปดาห์ (วันที่ 9 ก.ค. 2561)
- ประชุมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) (วันที่ 9 ก.ค. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนประชาสัมพันธ์ค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ป.4-6 (วันที่ 11 ก.ค. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนเข้าร่วมงานวันชาติของกงสุลจีน (วันที่ 27 ก.ย. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนเข้าร่วมงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ปี 2562 จัดโดยกงสุลจีน (วันที่ 24 ม.ค. 2562)
- 6.1 บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีนให้ครบวงจร PDCA (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น
กำหนดการ
ประชุมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.00-08.30 ประชุมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China)  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ) มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ