Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.6 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ +

6.6.1 รับนโยบายของโรงเรียนและฝ่ายเพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ

6.6.2 ศึกษาข้อมูลจากภายใน ภายนอกเรื่องหัวข้อการอบรมที่เหมาะสมกับตำแหน่ง

6.6.3 รับหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบายจากผู้บริหาร ในการศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ปฏิบัติ

6.6.4 วางแผนการดำเนินงาน

6.6.5 ประสานหน่วยงานภายนอกในการเข้าร่วมดูงาน อบรม สัมมนา

6.6.6 ลงกำหนดการ การเข้าร่วมศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาในแผนงาน

6.6.7 ประสานงานงบประมาณการเงิน การบัญชี ในการเบิก-จ่ายงบประมาณทั้งหมด

6.6.8 ประสานงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายในการแจ้งรายชื่อผู้ไปศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา แก่คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

6.6.9 เข้าร่วมการศึกษาดูงานอบรม สัมมนา

6.6.10 สรุปงบประมาณส่งให้งานงบประมาณการเงิน การบัญชี

6.6.11 รวบรวมเอกสารทั้งหมดและสรุปผลการเข้าร่วมการศึกษาดูงานอบรม ส่งให้งานพัฒนาบุคลากร เพื่อบันทึกสถิติ

6.6.12 รายงานผลการศึกษาดูงานอบรม แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อติดตามผล

6.6.13 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

6.6.14 นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.6 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
- งานพยาบาลร่วมอบรม เรื่องความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้นวัตกรรมและแอพพลิเคชั่นสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย (วันที่ 12 ก.ค. 2561)
- งานพยาบาลร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดทันนวัตกรรมในเด็กวัยเรียน สำหรับครู แกนนำนักเรียน เมืองเชียงใหม่ (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- งานพยาบาลเข้าร่วมการอบรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถาบันการศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็ก (วันที่ 5 ก.พ. 2562)
แผนงาน : เฝ้าระวังและป้องกันภาวะสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากร
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานพยาบาล ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มิส  รินลษา    เจริญสุข
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  รินลษา    เจริญสุข
กำหนดการ
งานพยาบาลร่วมอบรม เรื่องความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้นวัตกรรมและแอพพลิเคชั่นสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

สถานที่ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.00-11.00 งานพยาบาลร่วมอบรม เรื่องความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้นวัตกรรมและแอพพลิเคชั่นสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย  สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ มิส  รินลษา    เจริญสุข  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] รายงานการอบรม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ