Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน) +

6.2.1 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.2.2 จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มตามรหัสประจำตัว

6.2.3 กรอกข้อมูลในทะเบียนนักเรียน

6.2.4 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน

6.2.5 นำผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีต่อไป

6.2.3 กรอกข้อมูลในทะเบียนนักเรียน

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)
- 6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน) (วันที่ 1 พ.ย. 2560)
- 6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน) (วันที่ 1 พ.ย. 2560)
- ตรวจเช็คและติดตามเอกสารนักเรียนค้างส่งเพื่อเตรียมกรอกข้อมูล (วันที่ 5 มิ.ย. 2561)
- จำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียน (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- จำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียน (วันที่ 22 มิ.ย. 2561)
- กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (วันที่ 25 มิ.ย. 2561)
- กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (วันที่ 26 มิ.ย. 2561)
- กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (วันที่ 27 มิ.ย. 2561)
- กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (วันที่ 29 มิ.ย. 2561)
- กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2561)
- กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (วันที่ 3 ก.ค. 2561)
- กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (วันที่ 4 ก.ค. 2561)
- กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (วันที่ 5 ก.ค. 2561)
- กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (วันที่ 9 ก.ค. 2561)
- กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (วันที่ 10 ก.ค. 2561)
- กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (วันที่ 11 ก.ค. 2561)
- กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (วันที่ 12 ก.ค. 2561)
- Scan ใบมอบตัวนักเรียนเพื่อเก็บสำรองไว้เป็นหลักฐาน (วันที่ 13 ก.ค. 2561)
- Scan ใบมอบตัวนักเรียนเพื่อเก็บสำรองไว้เป็นหลักฐาน (วันที่ 16 ก.ค. 2561)
- Scan ใบมอบตัวนักเรียนเพื่อเก็บสำรองไว้เป็นหลักฐาน (วันที่ 17 ก.ค. 2561)
- Scan ใบมอบตัวนักเรียนเพื่อเก็บสำรองไว้เป็นหลักฐาน (วันที่ 18 ก.ค. 2561)
- แก้ไขข้อมูลนักเรียนที่ผู้ปกครองยื่นขอแก้ไข (วันที่ 7 ส.ค. 2561)
- แก้ไขข้อมูลนักเรียนที่ผู้ปกครองยื่นขอแก้ไข (วันที่ 8 ส.ค. 2561)
- แก้ไขข้อมูลนักเรียนที่ผู้ปกครองยื่นขอแก้ไข (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- แก้ไขข้อมูลนักเรียนที่ผู้ปกครองยื่นขอแก้ไข (วันที่ 10 ส.ค. 2561)
แผนงาน : จัดทำทะเบียนนักเรียนเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบงานวัดผลของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานทะเบียนนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
กำหนดการ
กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องทะเบียนและวัดผล)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.00-15.50 กรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องทะเบียนและวัดผล) มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ