Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด +

6.4.1 การเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์

- รับหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบายจากผู้บริหาร

- วางแผนการดำเนินงาน

- ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณานำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม

- ประสานแจ้งรายละเอียดให้กับครูที่เกี่ยวข้องในการร่วมพิธี

- สำรวจรายชื่อครูที่จะไปกับรถที่โรงเรียนจัดให้

- ประสานฝ่ายบริหารทั่วไปในการจัดรถโรงเรียนรับ-ส่ง หรือประสานงานจัดซื้อ-จัดจ้างจองรถภายนอกในกรณีที่รถโรงเรียนไม่ว่างหรือไม่เพียงพอ

- ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธี

- ประสานงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี ในการเบิก-จ่ายงบประมาณ

- ประสานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์ในการบันทึกภาพวิดีโอ

- ประสานงานสื่อสารมวลชนในการบันทึกภาพในพิธี

- นัดหมายครูที่เข้าร่วมพิธี

- จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานพิธี เช่น พานพุ่มสักการะ และเทียน

- เข้าร่วมพิธี

- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของครู

- ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

- นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด
- 6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ประชาสัมพันธ์เรื่องการร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติมหากุศล (วันที่ 18 พ.ค. 2561)
- สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 18 พ.ค. 2561)
- สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 21 พ.ค. 2561)
- สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 22 พ.ค. 2561)
- สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 23 พ.ค. 2561)
- จัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (วันที่ 27 มิ.ย. 2561)
- คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (วันที่ 28 ก.ค. 2561)
- คณะครูร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 (วันที่ 12 ส.ค. 2561)
- ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเชิญร่วมประกอบพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561 (วันที่ 1 ต.ค. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรไปติดต่อร้านดอกไม้สำหรับจัดพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช (วันที่ 17 ต.ค. 2561)
- คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2561)
- ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเรียนเชิญร่วมงานวันพ่อแห่งชาติจากคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ (วันที่ 3 ธ.ค. 2561)
- ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเชิญร่วมประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562 (วันที่ 11 ม.ค. 2562)
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง (วันที่ 23 มี.ค. 2562)
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง (วันที่ 24 มี.ค. 2562)
- 6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร ฝ่าย : ฝ่ายบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
กำหนดการ
คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

สถานที่ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
17.30-20.00

คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [หนังสือเข้า] ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
  - [บันทึกข้อความ] สำรวจการเดินทางเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิม .พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
  - [บันทึกข้อความ] แจ้งการทำบันทึกข้อความชี้แจงกรณีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ