Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.7 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย +

6.7.1 รับนโยบายของโรงเรียนเพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย

6.7.2 ศึกษาข้อมูลจากภายใน ภายนอกเรื่องหัวข้อการอบรมที่เหมาะสมกับตำแหน่งของแต่ละงาน

6.7.3  รับหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบายจากผู้บริหาร ในการศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ปฏิบัติของแต่ละงานในฝ่าย

6.7.4 วางแผนการดำเนินงาน

6.7.5  ประสานหน่วยงานภายนอกในการเข้าร่วมดูงาน อบรม สัมมนา

6.7.6 ลงกำหนดการ การเข้าร่วมศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาในแผนงาน

6.7.7 ประสานงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี เบิก-จ่ายงบประมาณทั้งหมด

6.7.8 ประสานงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายในการแจ้งรายชื่อผู้ไปศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา แก่คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

6.7.9 เข้าร่วมการศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

6.7.10 สรุปงบประมาณส่งให้งานงบประมาณการเงิน การบัญชี

เบิก-จ่าย

6.7.11 ติดตามรวบรวมเอกสารทั้งหมดและสรุปผลการเข้าร่วมการศึกษาดูงาน อบรม ส่งให้งานพัฒนาบุคลากร เพื่อบันทึกสถิติ

6.7.12 ติดตามรายงานผลการศึกษา

ดูงานอบรม

6.7.13 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

6.7.14 นำผลประเมินมาพัฒนาใน

ปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.7 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย
- 6.7 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- 6.7 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- งานห้องสมุดส่งบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1” (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- งานห้องสมุดส่งบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1” (วันที่ 22 มิ.ย. 2561)
- งานห้องสมุดส่งบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบบริการเพื่อสร้างสรรค์บริการที่มีคุณภาพ (วันที่ 20 ก.ค. 2561)
- งานห้องสมุดส่งบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบบริการเพื่อสร้างสรรค์บริการที่มีคุณภาพ (วันที่ 21 ก.ค. 2561)
แผนงาน : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานห้องสมุด ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  อรกนก    เลิศธนาผล
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  อรกนก    เลิศธนาผล
กำหนดการ
งานห้องสมุดส่งบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบบริการเพื่อสร้างสรรค์บริการที่มีคุณภาพ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

สถานที่ ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสาสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.30-16.30

งานห้องสมุดส่งบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบบริการเพื่อสร้างสรรค์บริการที่มีคุณภาพ

 ภาควิชาบรรณารักษศาตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มิส  อรกนก    เลิศธนาผล  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ