Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2 จัดระบบตรวจติดตามและพัฒนาหลักสูตร EP และ IE ให้มีคุณภาพ +

6.2.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ   

6.2.2 ประชุมวางแผนกำหนดคุณภาพ เป้าหมายแนวทาง และกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร EP และ IE ให้มีคุณภาพ 

6.2.3 ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด 

6.2.4 นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร EP และ IE ให้มีคุณภาพ 

6.2.5 ติดตามประเมินและสรุปผลการดำเนินงานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร EP และ IE ให้มีคุณภาพ 

6.2.6 นำผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2 จัดระบบตรวจติดตามและพัฒนาหลักสูตร EP และ IE ให้มีคุณภาพ
- 6.2 จัดระบบตรวจติดตามและพัฒนาหลักสูตร EP และ IE ให้มีคุณภาพ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร English Program (EP) (วันที่ 17 ก.ค. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร English Program (EP) ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร English Program (EP) ครั้งที่ 2 (วันที่ 31 ก.ค. 2561)
- ส่งแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครอง EP ที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตร EP (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร English Program (EP) ครั้งที่ 3 (วันที่ 6 ส.ค. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตร English Program (วันที่ 27 ส.ค. 2561)
- ประชุมร่วมกับฝ่ายวิชาการแนวทางการพัฒนาหลักสูตร English Program โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis (วันที่ 5 ก.ย. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับฝ่ายวิชาการขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแนวทางพัฒนาคุณภาพ หลักสูตร English Program (วันที่ 13 ก.ย. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอคำปรึกษาและนำเสนอข้อมูลแนวทางการพัฒนาหลักสูตร English Program (วันที่ 13 พ.ย. 2561)
- 6.2 จัดระบบตรวจติดตามและพัฒนาหลักสูตร EP และ IE ให้มีคุณภาพ (วันที่ 31 มี.ค. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น
กำหนดการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร English Program (EP) ครั้งที่ 1
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
07.50-08.15 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร English Program (EP)  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ) มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร English Program (EP)
  - [บันทึกข้อความ] ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร English Program (EP)
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ