Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2 จัดระบบตรวจติดตามและพัฒนาหลักสูตร EP และ IE ให้มีคุณภาพ +

6.2.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ   

6.2.2 ประชุมวางแผนกำหนดคุณภาพ เป้าหมายแนวทาง และกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร EP และ IE ให้มีคุณภาพ 

6.2.3 ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด 

6.2.4 นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร EP และ IE ให้มีคุณภาพ 

6.2.5 ติดตามประเมินและสรุปผลการดำเนินงานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร EP และ IE ให้มีคุณภาพ 

6.2.6 นำผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2 จัดระบบตรวจติดตามและพัฒนาหลักสูตร EP และ IE ให้มีคุณภาพ
- 6.2 จัดระบบตรวจติดตามและพัฒนาหลักสูตร EP และ IE ให้มีคุณภาพ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร English Program (EP) (วันที่ 17 ก.ค. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร English Program (EP) ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร English Program (EP) ครั้งที่ 2 (วันที่ 31 ก.ค. 2561)
- ส่งแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครอง EP ที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตร EP (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร English Program (EP) ครั้งที่ 3 (วันที่ 6 ส.ค. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตร English Program (วันที่ 27 ส.ค. 2561)
- ประชุมร่วมกับฝ่ายวิชาการแนวทางการพัฒนาหลักสูตร English Program โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis (วันที่ 5 ก.ย. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับฝ่ายวิชาการขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแนวทางพัฒนาคุณภาพ หลักสูตร English Program (วันที่ 13 ก.ย. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอคำปรึกษาและนำเสนอข้อมูลแนวทางการพัฒนาหลักสูตร English Program (วันที่ 13 พ.ย. 2561)
- 6.2 จัดระบบตรวจติดตามและพัฒนาหลักสูตร EP และ IE ให้มีคุณภาพ (วันที่ 31 มี.ค. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
กำหนดการ
ส่งแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครอง EP ที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตร EP
วันที่ 1 สิงหาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน ส่งแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครอง EP ที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตร EP ในระบบ Student Dashboard   มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ