Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน +

ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 17 พ.ค. 2561)
- ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 11 ก.ค. 2561)
- ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 3/2561 (วันที่ 6 ส.ค. 2561)
- ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 4/2561 (วันที่ 5 พ.ย. 2561)
แผนงาน : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานห้องสมุด ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  อรกนก    เลิศธนาผล
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  อรกนก    เลิศธนาผล
กำหนดการ
ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 3/2561
วันที่ 6 สิงหาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.30-09.30

ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 3/2561

 อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด) มิส  อรกนก    เลิศธนาผล  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ