Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร +

6.4.1 ศึกษาข้อมูลเพื่อวางแผนการดำเนินการ 

6.4.2 ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด 

     6.4.2.1 วิเคราะห์อัตรากำลัง สรรหา คัดเลือก จัดครูเข้าสอน

         - แต่งตั้งคณะกรรมการ

         - วางแผน วิเคราะห์อัตรากำลังจำนวนครูชาวต่างประเทศ และจัดทำแผนอัตรากำลังครูชาวต่างประเทศ   

         - กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐาน วิธีการสรรหา คุณสมบัติของครูชาวต่างประเทศที่ชัดเจน

         - ดำเนินการประชาสัมพันธ์/ประกาศรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือก 

         - นำเสนอผู้อำนวยการ ผลการทดสอบ และพิจารณาลงนามอนุมัติ

      6.4.2.2 การจัดการเรียนการสอน      

         - ประสานงานจัดนักเรียนและครูเข้าชั้น       

         - กำหนดหน้าที่ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอน 

         - กำกับติดตามการจัดทำแผนการสอนของครู

         - กำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนของครู

         - กำกับติดตามและควบคุมคุณภาพแบบทดสอบ หลักสูตร EP และ IE

         - กำกับติดตามงานวิจัยในชั้นเรียนของครู

         - กำกับติดตามการผลิตสื่อการสอนของครู

         - ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภายนอก

     6.4.2.3 จัดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษที่อ้างอิงมาตรฐานระดับ International (Cambridge: YLE) นักเรียนหลักสูตร English Program

         - ประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

         - ประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 

         - กำกับติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 

         - ดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

         - ติดตามผลการสอบ

         - นำผลการสอบไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีต่อไป

6.4.3 ติดตามประเมินและสรุปผลการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม

6.4.4 สรุปผลการติดตาม และวางแผนในการพัฒนา

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
- 6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- สอบสอนตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ประสานเชิญ ผศ.ดร.ลินจง ฉ.โรจน์ประเสริฐ เป็นกรรมการที่ปรึกษาโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ (วันที่ 18 พ.ค. 2561)
- ประชุมชี้แจงแนวทางการสอนโครงการสอนเสริมนอกเวลาปกติของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 21 พ.ค. 2561)
- ส่งจดหมายเชิญ ผศ.ดร.ลินจง ฉ.โรจน์ประเสริฐ เป็นกรรมการที่ปรึกษาโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ (วันที่ 23 พ.ค. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแนะนำครูใหม่ (วันที่ 25 พ.ค. 2561)
- สอบสอนตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- วันสุดท้ายของแบบตอบรับจดหมายเชิญ ผศ.ดร.ลินจง ฉ.โรจน์ประเสริฐ เป็นกรรมการที่ปรึกษาโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ (วันที่ 31 พ.ค. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแนะนำครูใหม่ (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชา History หลักสูตร EP (วันที่ 26 มิ.ย. 2561)
- สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชา ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชา History หลักสูตร EP (วันที่ 2 ก.ค. 2561)
- สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (วันที่ 3 ก.ค. 2561)
- สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (วันที่ 3 ก.ค. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อปรึกษาเรื่องตำแหน่ง English Teacher Coordinator (วันที่ 11 ก.ค. 2561)
- สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชา History หลักสูตร EP (วันที่ 20 ก.ค. 2561)
- สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง English Teacher Coordinator (วันที่ 24 ก.ค. 2561)
- สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (วันที่ 2 ส.ค. 2561)
- สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- พบตัวแทนสำนักพิมพ์ McGraw Hill แนะนำหนังสือเรียนภาษาอังกฤษใหม่ (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแนะนำครูใหม่ ตำแหน่ง English Teacher Coordinator (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแนะนำครูใหม่ (วันที่ 6 ส.ค. 2561)
- สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (วันที่ 8 ส.ค. 2561)
- สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (วันที่ 8 ส.ค. 2561)
- สอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (วันที่ 14 ส.ค. 2561)
- สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (วันที่ 14 ส.ค. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแนะนำครูใหม่ (วันที่ 14 ส.ค. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแนะนำครูใหม่ (วันที่ 20 ส.ค. 2561)
- สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (วันที่ 21 ส.ค. 2561)
- สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (วันที่ 22 ส.ค. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแนะนำครูใหม่ (วันที่ 27 ส.ค. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแนะนำครูใหม่ (วันที่ 10 ก.ย. 2561)
- สอบสัมภาษณ์ครูชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ และตำแหน่ง Admin Assistant หลักสูตร English Program (วันที่ 12 ก.ย. 2561)
- สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ และ Admin Assistant หลักสูตร English Program (วันที่ 14 ก.ย. 2561)
- สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (วันที่ 18 ต.ค. 2561)
- สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (วันที่ 18 ต.ค. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแนะนำครูใหม่ (วันที่ 19 ต.ค. 2561)
- สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (วันที่ 19 ต.ค. 2561)
- สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (วันที่ 19 ต.ค. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษจัดกิจกรรม "The Haunted Halloween Happening" สำหรับนักเรียน หลักสูตร English Program (วันที่ 31 ต.ค. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแนะนำครูใหม่ (วันที่ 1 พ.ย. 2561)
- สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (วันที่ 20 พ.ย. 2561)
- สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (วันที่ 20 พ.ย. 2561)
- การแจกจดหมายการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge ถึงผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.2, ป.4 และ ป.6 หลักสูตร English Program (วันที่ 27 พ.ย. 2561)
- การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge YLE นักเรียนชั้น ป.2, ป.4 และ ป.6 หลักสูตร English Program (วันที่ 25 ม.ค. 2562)
- สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (วันที่ 29 ม.ค. 2562)
- สอบปฎิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (วันที่ 29 ม.ค. 2562)
- สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูที่ปรึกษา หลักสูตร EP (วันที่ 29 ม.ค. 2562)
- สอบปฎิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูที่ปรึกษา หลักสูตร EP (วันที่ 29 ม.ค. 2562)
- สอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ และ หลักสูตร English Program (วันที่ 5 ก.พ. 2562)
- สอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ และ หลักสูตร English Program (วันที่ 6 ก.พ. 2562)
- สอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร English Program (วันที่ 13 ก.พ. 2562)
- สอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (วันที่ 15 ก.พ. 2562)
- สอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร English Program และหลักสูตรปกติ (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อแนะนำครูใหม่ (วันที่ 28 ก.พ. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษแจ้งผลการต่อสัญญาจ้างแก่ครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- สอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (วันที่ 25 มี.ค. 2562)
- สอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (วันที่ 19 เม.ย. 2562)
- 6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
กำหนดการ
สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาอังกฤษ หลักสูตรปกติ
วันที่ 8 สิงหาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
13.30-13.45 สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาอังกฤษ หลักสูตรปกติ  อาคารมงฟอร์ต(Montfort International Office) มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ