Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ +

6.3.1 ประชุมวางแผนและกำหนดการการติดตาม และนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้

6.3.2 ดำเนินการติดตาม และนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามกำหนดการที่กำหนดไว้

6.3.3 นำผลการนิเทศไปแจ้งให้ครูผู้สอนเพื่อทำการพัฒนาต่อไป

6.3.4 สรุปรายงานการติดตาม และนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งฝ่ายวิชาการ

6.3.5 นำสรุปรายงานเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ
- 6.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (วันที่ 22 มิ.ย. 2561)
- นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (วันที่ 7 ส.ค. 2561)
- กิจกรรมบูรณาการ ป.3 เรื่อง มหัศจรรย์สีสันแห่งธรรมชาติ (วันที่ 24 ส.ค. 2561)
แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
โครงการ : -

หน่วยงาน : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ฝ่าย : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ
กำหนดการ
นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
วันที่ 7 สิงหาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 • หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
            (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ