Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 2) +

6.1.1 วางแผน กำหนดวัตถุประสงค์ หลักการ และเครื่องมือการนิเทศแต่ละครั้ง

6.1.2 แจ้งวัตถุประสงค์ หลักการ เครื่องมือ และกำหนดการนิเทศให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแต่ละฝ่าย

6.1.3 ดำเนินการนิเทศ

6.1.4 จัดทำบันทึกการนิเทศ และสรุปผลการนิเทศ

6.1.5 รายงานบันทึกการนิเทศ และผลการนิเทศให้คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการพิจารณาตามผลการนิเทศของแต่ละฝ่าย

6.1.6 ติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอจากการนิเทศครั้งก่อน

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 2)
- 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 2) (วันที่ 11 ก.ย. 2561)
- นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายบริหารทั่วไป) (วันที่ 11 ก.ย. 2561)
- นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายวิชาการ) (วันที่ 12 ก.ย. 2561)
- นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายธุรการ-การเงิน) (วันที่ 13 ก.ย. 2561)
- 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 2) (วันที่ 14 ก.ย. 2561)
- นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (สำนักผู้อำนวยการ และฝ่ายกิจการนักเรียน) (วันที่ 14 ก.ย. 2561)
แผนงาน : ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
กำหนดการ
นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 12 กันยายน 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
13.30-16.00 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายวิชาการ)  Montfort College Primary Section มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] กำหนดการนิเทศแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ