Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย +

- รับหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบายจากผู้บริหาร เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

- วางแผนการดำเนินงาน

- ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณานำคณะครูเข้าร่วมการอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

- ประสานแจ้งรายละเอียดให้กับครูที่เกี่ยวข้องในการอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

- ประสานฝ่ายบริหารทั่วไปในการจัดรถโรงเรียนรับ-ส่ง หรือประสานงานจัดซื้อ-จัดจ้างจองรถภายนอกในกรณีที่รถโรงเรียนไม่ว่างหรือไม่เพียงพอ

- ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

- ประสานงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี ในการเบิก-จ่ายงบประมาณทั้งหมด

- ติดตามรายงานการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอก จากผู้เข้ารับการอบรม

- บันทึกสถิติการเข้าอบรมแก่บุคลากรได้รับการอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

- ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

- นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
- 6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ศึกษารายละเอียดและประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมสอบชิงทุนศึกษาต่อด้านภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้นที่เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- ศึกษารายละเอียดและจัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญบุคลากรเข้าร่วมการปฐมนิเทศครูประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 19 ก.ย. 2561)
- คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" (วันที่ 1 ต.ค. 2561)
- คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" (วันที่ 2 ต.ค. 2561)
- คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" (วันที่ 3 ต.ค. 2561)
- 6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร ฝ่าย : ฝ่ายบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
กำหนดการ
คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
วันที่ 1 ตุลาคม 2561

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.00-16.30 คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - หนังสือเชิญและกำหนดการ

•เอกสารจาก e-office
  - [หนังสือเข้า] ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2561
  - [บันทึกข้อความ] ขอความร่วมมือตรวจเช็คชื่อ-นามสกุล สำหรับจองตั๋วเครื่องบิน (สัมมนาผู้บริหาร2561)
  - [บันทึกข้อความ] แจ้งรายชื่อบุคลากรไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ (สัมมนาผู้บริหาร 1-3 ต.ค.61)
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education"
     มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
     มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
     มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
     มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี
     มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
     มิส  บุษบา    ศุกระศร
     มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
     มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
     มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร
     ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
     ภราดา   พลากร    เพียรพันธ์
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ