Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.3 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย +

6.3.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.3.2 กำหนดปฏิทิน

6.3.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.3.4 ดำเนินกิจกรรม

6.3.5ประเมิน สรุปผลการดำเนินกิจกรรม และนำผลการดำเนินการไปวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.3 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
- เจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครเชียงใหม่มอบอุปกรณ์กับดักยุงลาย(LeO-Trap) พร้อมสาธิตวิธีใช้งาน (วันที่ 12 ก.ย. 2561)
แผนงาน : เฝ้าระวังและป้องกันภาวะสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากร
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานพยาบาล ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มิส  รินลษา    เจริญสุข
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  รินลษา    เจริญสุข
กำหนดการ
เจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครเชียงใหม่มอบอุปกรณ์กับดักยุงลาย(LeO-Trap) พร้อมสาธิตวิธีใช้งาน
วันที่ 12 กันยายน 2561

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
10.00-10.30

เจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครเชียงใหม่มอบอุปกรณ์กับดักยุงลาย(LeO-Trap) พร้อมสาธิตวิธีใช้งาน 

 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่) มิส  รินลษา    เจริญสุข  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ