Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด +

6.4.1 การเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์

- รับหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบายจากผู้บริหาร

- วางแผนการดำเนินงาน

- ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณานำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม

- ประสานแจ้งรายละเอียดให้กับครูที่เกี่ยวข้องในการร่วมพิธี

- สำรวจรายชื่อครูที่จะไปกับรถที่โรงเรียนจัดให้

- ประสานฝ่ายบริหารทั่วไปในการจัดรถโรงเรียนรับ-ส่ง หรือประสานงานจัดซื้อ-จัดจ้างจองรถภายนอกในกรณีที่รถโรงเรียนไม่ว่างหรือไม่เพียงพอ

- ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธี

- ประสานงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี ในการเบิก-จ่ายงบประมาณ

- ประสานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์ในการบันทึกภาพวิดีโอ

- ประสานงานสื่อสารมวลชนในการบันทึกภาพในพิธี

- นัดหมายครูที่เข้าร่วมพิธี

- จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานพิธี เช่น พานพุ่มสักการะ และเทียน

- เข้าร่วมพิธี

- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของครู

- ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

- นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด
- 6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ประชาสัมพันธ์เรื่องการร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติมหากุศล (วันที่ 18 พ.ค. 2561)
- สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 18 พ.ค. 2561)
- สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 21 พ.ค. 2561)
- สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 22 พ.ค. 2561)
- สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 23 พ.ค. 2561)
- จัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (วันที่ 27 มิ.ย. 2561)
- คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (วันที่ 28 ก.ค. 2561)
- คณะครูร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 (วันที่ 12 ส.ค. 2561)
- ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเชิญร่วมประกอบพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561 (วันที่ 1 ต.ค. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรไปติดต่อร้านดอกไม้สำหรับจัดพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช (วันที่ 17 ต.ค. 2561)
- คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2561)
- ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเรียนเชิญร่วมงานวันพ่อแห่งชาติจากคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ (วันที่ 3 ธ.ค. 2561)
- ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเชิญร่วมประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562 (วันที่ 11 ม.ค. 2562)
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง (วันที่ 23 มี.ค. 2562)
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง (วันที่ 24 มี.ค. 2562)
- 6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร ฝ่าย : ฝ่ายบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
กำหนดการ
คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2561

สถานที่ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
07.00-10.00 คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช  ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [หนังสือเข้า] ขอเชิญร่วมประกอบพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2561
  - [บันทึกข้อความ] สำรวจการเดินทางเข้าร่วมประกอบพิธีวันปิยมหาราชประจำปี พ.ศ.2561 (ภายใน 17 ต.ค.61)
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญเข้าร่วมประกอบพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2561
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
     มิส  ศศิภรณ์    เถระ
     มิส  เกษสุดา    คำลุน
     มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์
     มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
     มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร
     มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย
     มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี
     มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
     มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี
     มาสเตอร์  ประกิต    รัศมีมารีย์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562)
     มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์
     มิส  ธิดาพร    ทองคำ
     มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์
     มิส  สุพัตรา    มหายศ
     มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล
     มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล
     มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
     มิส  จิราณี    ทิศรีชัย
     มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล
     มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข
     มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ
     มิส  บุษบา    ศุกระศร
     มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่
     มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
     มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี
     มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต
     มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
     มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ
     มิส  วิไลวรรณ    เครือเทพ
     มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู
     มิส  โสภิต    สิงห์มณี (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562)
     มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
     มาสเตอร์  อภิสิทธิ์    สมุทเฉทวิรัตน์
     มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์
     มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง
     มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์
     มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ
     มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ
     มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข
     มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์
     มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์
     มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
     มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์
     มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
     มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้
     มิส  อัมพร    พิมพิสาร
     มิส  พีวรา    สอาดล้วน
     มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา
     มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์
     มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ
     มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
     มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช
     มิส  พัชราภรณ์    กาวินา
     มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
     มิส  ทัศน์ทยา    จินดาพงศ์
     มิส  ประมวล    พวงสี
     มิส  กิติยา    อารักษ์
     มิส  นงลักษณ์    สมบูรณ์
     มิส  ศิริลักษณ์    ตันหล้า
     มิส  วิกานดา    จักรอิศราพงศ์
     มิส  ฐาปนี    สิทธิเลิศ
     มาสเตอร์  เอกกมล    วงศ์บุตร
     มิส  ภัทราภรณ์    เผ่าเต็ม
     มิส  พิมพ์วิไล    หอมมณี
     มิส  ศิริลักษณ์    ศิริวงศ์
     มาสเตอร์  เขมภพ    วงค์จี๋
     มิส  สมฤทัย    เทศวิศาล
     มาสเตอร์  สราวุธ    ดรงค์ดุษฎี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562)
     มิส  รสสริน    มงคลเทพ
     มิส  นันทิยา    ไทยใหม่
     มิส  รินลษา    เจริญสุข
     มิส  สุนิสา    ลอยเลิศ
     มิส  สาธินี    ยศวิทยากุล
     มิส  ปรางค์หทัย    ทาคำฟู
     มิส  ดารารัตน์    คำมาไว
     มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
     มิส  นฤมล    ภักดี
     มิส  นัทธ์หทัย    กันเสน
     มิส  ทิพวรรณ    สุระณี
     มิส  ภิรญา    อุทุมเพ็ญ
     มาสเตอร์  สมเกียรติ    มูลใหม่
     มิส  กมลวรรณ    จีรภิญญาภา
     มิส  อารุณี    ลากตา
     มิส  ณัฐธิดา    ถนอมการ
     มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่
     มิส  กนกวรรณ    สายมา
     มาสเตอร์  ตรินัยน์    พิชัยพรหม
     มิส  พิกุล    รุ้งประนมกร
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ