Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
- การประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการขอรับสวัสดิการ (วันที่ 4 ก.ย. 2561)
- ประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการขอรับสวัสดิการ (วันที่ 17 ก.ย. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 8 พ.ย. 2561)
แผนงาน : ประสานงานการดำเนินงานของกองทุนต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนดของแต่ละกองทุน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารกองทุน ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์
กำหนดการ
ประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการขอรับสวัสดิการ
วันที่ 17 กันยายน 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.00-11.00 ประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการขอรับสวัสดิการ  ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ