Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ +

6.6.1 วางแผนร่วมกับฝ่ายวิชาการเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน        

6.6.2 ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด 

     6.6.2.1 จัดระบบการเรียนภาษาอังกฤษโปรแกรม Rosetta Stone

         - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

         - ประชุมวางแผนกำหนดคุณภาพ เป้าหมายและขั้นตอนการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ

         - กำกับติดตามการเรียนภาษาอังกฤษโปรแกรม Rosetta Stone

         - ติดตามประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

         - นำผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีต่อไป

     6.6.2.2 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน หลักสูตร English Program

          - สำรวจข้อมูล/สถานที่จัดกิจกรรม

          - ประชุมวางแผนกำหนดคุณภาพ เป้าหมายและขั้นตอนการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ

          - ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด 

          - นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน ให้มีคุณภาพ 

         - ติดตามประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

         - นำผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีต่อไป

     6.6.2.3 นำเสนอผลงานนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ 

          - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ      

          - ประชุมวางแผนกำหนดคุณภาพ เป้าหมายและขั้นตอนการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ

         - ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด 

         - นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน ให้มีคุณภาพ 

         - ติดตามประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

         - นำผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีต่อไป

6.6.3 ติดตามประเมินและสรุปผลการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม

6.6.4 สรุปผลการติดตาม และวางแผนในการพัฒนา

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ
- 6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับนักเรียนระดับชั้น ป.4 หลักสูตร English Program จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน "Balloon Pop" (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- การจัดการเรียนรู้วิชา Health Education เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- ประชุมร่วมกับครูที่ปรึกษา หลักสูตร English Program การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน (วันที่ 4 ก.ย. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา ป.3 และ ป.4 หลักสูตร English Program สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา (วันที่ 6 ก.ย. 2561)
- การจัดการเรียนรู้วิชา Health Education เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid (วันที่ 7 ก.ย. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.5 และ ป.6 หลักสูตร English Program (วันที่ 12 ก.ย. 2561)
- การจัดการเรียนรู้วิชา Health Education ชั้น ป. 3 หลักสูตร English Program เรื่อง Health and Safety practical food project ร่วมกับงานเบเกอรี่ (วันที่ 13 ก.ย. 2561)
- การจัดการเรียนรู้วิชา Health Education ชั้น ป. 4 หลักสูตร English Program เรื่อง Health and Safety practical food project ร่วมกับงานเบเกอรี่ (วันที่ 13 ก.ย. 2561)
- การจัดการเรียนรู้วิชา Health Education เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid (วันที่ 14 ก.ย. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา ป.1 และ ป.2 หลักสูตร English Program สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา (วันที่ 24 ก.ย. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา ป.5 และ ป.6 หลักสูตร English Program สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา (วันที่ 24 ก.ย. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา ป.3 และ ป.4 หลักสูตร English Program สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา (วันที่ 27 ก.ย. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษา (Field Trip) นักเรียนระดับชั้น ป.5 หลักสูตร English Program (วันที่ 7 พ.ย. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษา (Field Trip) นักเรียนระดับชั้น ป.6 หลักสูตร English Program (วันที่ 7 พ.ย. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษา (Field Trip) นักเรียนระดับชั้น ป.3 หลักสูตร English Program (วันที่ 8 พ.ย. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษา (Field Trip) นักเรียนระดับชั้น ป.4 หลักสูตร English Program (วันที่ 8 พ.ย. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษา (Field Trip) นักเรียนระดับชั้น ป.1 หลักสูตร English Program (วันที่ 9 พ.ย. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษา (Field Trip) นักเรียนระดับชั้น ป.2 หลักสูตร English Program (วันที่ 9 พ.ย. 2561)
- การจัดการเรียนรู้วิชา Health Education ชั้น ป.1 หลักสูตร English Program เรื่อง Feeling Cookies Decorating cookies with faces to show our feelings (วันที่ 28 พ.ย. 2561)
- การนำเสนอผลงานนักเรียนและการประชุมผู้ปกครองนักเรียนหลักสูตร English Program (วันที่ 7 ก.พ. 2562)
- 6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
กำหนดการ
กิจกรรมทัศนศึกษา (Field Trip) นักเรียนระดับชั้น ป.3 หลักสูตร English Program
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และ Elephant POOPOOPAPER Park
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.30-09.00 Heading to Queen Sirikit Botanic Garden  Queen Sirikit Botanic Garden มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  
09.00-10.00

Activity "Canopy Walk" 

 Queen Sirikit Botanic Garden มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  
10.00-10.30 Break  Queen Sirikit Botanic Garden มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  
10.30-11.30

Activity "Glasshouse Complex"

 Queen Sirikit Botanic Garden มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  
11.30-12.00 Heading to Elephant POOPOOPAPER Park  Elephant POOPOOPAPER Park มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  
12.00-13.00 Lunch  Elephant POOPOOPAPER Park มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  
13.00-13.45 Group 1 Activity "DIY Craftwalk" Group 2 Activity "Introduction of POOPOO"  Elephant POOPOOPAPER Park มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  
13.45-14.15 Break  Elephant POOPOOPAPER Park มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  
14.15-15.00 Group 1 Activity "Introduction of POOPOO" Group 2 Activity "DIY Craftwork"  Elephant POOPOOPAPER Park มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  
15.00-15.45 Back to school  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนหลักสูตร English Program
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ