Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- คณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp (วันที่ 3 ต.ค. 2561)
- คณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp (วันที่ 4 ต.ค. 2561)
- คณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp (วันที่ 5 ต.ค. 2561)
- กิจกรรม Work Shop คณะนักร้องประสานเสียง (วันที่ 19 พ.ย. 2561)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการขับร้องประสานเสียงและร่วมถ่ายภาพ (วันที่ 19 พ.ย. 2561)
- งานคณะนักร้องประสานเสียงขอเข้าพบภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เพื่อนำเสนอและปรึกษา เรื่องการนำคณะนักร้องประสานเสียงเข้าร่วมการแสดงคอนเสิร์ตและอบรมด้านการปฏิบัติการ ในเทศกาลขับร้องประสานเสียง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันที่ 7 ธ.ค. 2561)
- งานคณะนักร้องประสานเสียงขอเข้าพบภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เพื่อนำเสนอและปรึกษา เรื่องการนำคณะนักร้องประสานเสียงเข้าร่วมการแสดงคอนเสิร์ตและอบรมด้านการปฏิบัติการ ในเทศกาลขับร้องประสานเสียง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันที่ 11 ธ.ค. 2561)
- นักร้องประสานเสียง ร่วมแสดงเพลงประสานเสียงในงาน Montfort Variety Education 2018 (วันที่ 19 ธ.ค. 2561)
- นักร้องประสานเสียง ร่วมแสดงเพลงประสานเสียงในงาน Montfort Variety Education 2018 (วันที่ 20 ธ.ค. 2561)
- นักร้องประสานเสียง ร่วมแสดงเพลงประสานเสียงในงาน Montfort Variety Education 2018 (วันที่ 21 ธ.ค. 2561)
- นักร้องประสานเสียง เข้าร่วมแสดงขับร้องเพลง เนื่องในวันคริสต์มาส (วันที่ 23 ธ.ค. 2561)
- นักร้องประสานเสียง เข้าร่วมแสดงขับร้องเพลง เนื่องในวันคริสต์มาส (วันที่ 24 ธ.ค. 2561)
แผนงาน : สร้างและพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียงที่มีคุณภาพระดับสากล
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานนักร้องประสานเสียง ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ
กำหนดการ
คณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp
วันที่ 3 ตุลาคม 2561

สถานที่ อาคารมารีย์(ห้องนักร้องประสานเสียง)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.30-15.30 ฝึกซ้อมเพลงประสานเสียง  อาคารมารีย์(ห้องนักร้องประสานเสียง) มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ