Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด +

6.7.1 ประชุมวางแผนกำหนดคุณภาพ เป้าหมายและขั้นตอนการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ

6.7.2 ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด
     - เอกสารในการขอ/ต่ออายุวีซ่า
     - เอกสารในการเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นประเภท Non-immigrant Type B สำหรับครูชาวฟิลิปปินส์
     - เอกสารในการเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นประเภท Non-immigrant Type B สำหรับครูเจ้าของภาษา
     - เอกสารในการขอ/ต่อใบอนุญาตการทำงาน
     - แปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับครูชาวต่างประเทศ
     - เอกสารใบรับรองความประพฤติ 
     - เอกสารที่ต้องติดอากรแสตมป์ (การขออนุญาตทำงาน/การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี/การรับบัตรคิวตรวจคนเข้าเมือง)
     - หนังสือเข้า/หนังสือออก/บันทึกข้อความ
     - เอกสารในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
     - สัญญาจ้างการทำงาน
     - เอกสารในการขอใบประกอบวิชาชีพครู/ใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครู
     - เอกสารประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ
     - กระเช้า/ของขวัญ (เยี่ยมไข้/คลอดบุตร/สมรส)
     - กิจกรรมจัดเลี้ยงสังสรรค์
     - กิจกรรมระหว่างเลี้ยงสังสรรค์
     - กิจกรรมทัศนศึกษา
     - พิซซ่าวันคล้ายวันเกิด
     - ตั๋วเครื่องบินกลับประเทศ สำหรับครูเจ้าของภาษา
     - ตั๋วเครื่องบินกลับประเทศ สำหรับครูชาวฟิลิปปินส์
     - การจัดทำใบแจ้งเงินเดือนและเบิกเงินเดือนสำหรับครูชาวต่างประเทศ

6.7.3 นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน ให้มีคุณภาพ 

6.7.4 ติดตาม ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

6.7.5 นำผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- 6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 24 พ.ค. 2561)
- การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติและนักศึกษาชาวจีน (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 30 พ.ค. 2561)
- การต่อใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- การขอและการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- การรับหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 4 มิ.ย. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 4 มิ.ย. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 5 มิ.ย. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 6 มิ.ย. 2561)
- การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 8 มิ.ย. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 13 มิ.ย. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 14 มิ.ย. 2561)
- การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 19 มิ.ย. 2561)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 19 มิ.ย. 2561)
- การยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติที่ลาออก จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 19 มิ.ย. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 20 มิ.ย. 2561)
- การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 4 ท่าน (วันที่ 26 มิ.ย. 2561)
- การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 29 มิ.ย. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 2 ก.ค. 2561)
- การยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติที่ลาออก จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 2 ก.ค. 2561)
- การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 9 ก.ค. 2561)
- การรับหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 13 ก.ค. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 17 ก.ค. 2561)
- การยกเลิกและการขอและการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 5 ท่าน (วันที่ 18 ก.ค. 2561)
- การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 26 ก.ค. 2561)
- การยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติที่ลาออก จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- การตรวจสอบเอกสารการขอขึ้นใบประกอบวิชาชีพครูและการขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 17 ส.ค. 2561)
- การขอหนังสือรับรองนักเรียนชาวต่างชาติ (วันที่ 20 ส.ค. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 22 ส.ค. 2561)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 23 ส.ค. 2561)
- การขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 24 ส.ค. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 30 ส.ค. 2561)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 3 ก.ย. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 3 ก.ย. 2561)
- สำรวจสถานที่สำหรับกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 4 ก.ย. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 5 ก.ย. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 10 ก.ย. 2561)
- การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 17 ก.ย. 2561)
- การต่อใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 20 ก.ย. 2561)
- การขอและการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 5 ท่าน (วันที่ 20 ก.ย. 2561)
- การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 21 ก.ย. 2561)
- การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 28 ก.ย. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 4 ท่าน (วันที่ 3 ต.ค. 2561)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 4 ต.ค. 2561)
- การรับหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 5 ต.ค. 2561)
- ครูไพจิต โกมาสถิตย์ รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ Teacher Claire North และตัวแทนครูร่วมแสดงความยินดีกับ Ms. Rowena Degino Komkham ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.3 คลอดบุตร (วันที่ 16 ต.ค. 2561)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 1 พ.ย. 2561)
- การขอและการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 5 พ.ย. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 6 พ.ย. 2561)
- การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 4 ท่าน (วันที่ 16 พ.ย. 2561)
- การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 16 พ.ย. 2561)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 21 พ.ย. 2561)
- การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 3 ธ.ค. 2561)
- การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 6 ธ.ค. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 11 ธ.ค. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 13 ธ.ค. 2561)
- การขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 13 ธ.ค. 2561)
- การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 19 ธ.ค. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 20 ธ.ค. 2561)
- การรับหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 25 ธ.ค. 2561)
- การขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 3 ม.ค. 2562)
- การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 4 ม.ค. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 7 ม.ค. 2562)
- ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เยี่ยมไข้และให้กำลังใจ Miss Mary Jean Yunting Celestial (วันที่ 15 ม.ค. 2562)
- การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 17 ม.ค. 2562)
- การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 17 ม.ค. 2562)
- การตรวจสอบเอกสารและการขอขึ้นใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 17 ม.ค. 2562)
- ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เยี่ยมไข้และให้กำลังใจ Miss ฺBrigette Fernandez Madamba (วันที่ 23 ม.ค. 2562)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 24 ม.ค. 2562)
- การขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 24 ม.ค. 2562)
- ครูไพจิต โกมาสถิตย์ รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และตัวแทนครูร่วมแสดงความยินดีกับ Ms. Arlyn Agravante Dingcong ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับชั้น ป.3 คลอดบุตร (วันที่ 4 ก.พ. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 11 ก.พ. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 13 ก.พ. 2562)
- การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 13 ก.พ. 2562)
- การตรวจสอบเอกสารการต่อใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 13 ก.พ. 2562)
- การขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 13 ก.พ. 2562)
- การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 13 ก.พ. 2562)
- การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 20 ก.พ. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 25 ก.พ. 2562)
- การขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 28 ก.พ. 2562)
- ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เยี่ยมไข้และให้กำลังใจ Mrs. Marian Capispisan Delas Armas (วันที่ 28 ก.พ. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 5 มี.ค. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 6 มี.ค. 2562)
- การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 7 มี.ค. 2562)
- การขอขึ้นใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 7 มี.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาครูชาวต่างประเทศ ณ จังหวัดระยอง (วันที่ 11 มี.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาครูชาวต่างประเทศ ณ จังหวัดระยอง (วันที่ 12 มี.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาครูชาวต่างประเทศ ณ จังหวัดระยอง (วันที่ 13 มี.ค. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 18 มี.ค. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 19 มี.ค. 2562)
- การยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติที่ลาออก จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 27 มี.ค. 2562)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 5 เม.ย. 2562)
- 6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น
กำหนดการ
การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 4 ท่าน
วันที่ 3 ตุลาคม 2561

สถานที่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
13.00-16.00 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 4 ท่าน 1. Miss Brigette Fernandez Madamba 2. Miss Diann Paez Fernandez 3. Miss Mary Jean Yunting Celestial 4. Miss Aileen Tagalawan Dumagan  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ