Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2 การจัดสวัสดิการ และงบประมาณเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร +

6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

- ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ประชุม/วางแผน/พิจารณาคัดเลือกบริษัททำประกันฯ ผ่านงานจัดซื้อ-จัดจ้าง

- ประชาสัมพันธ์และสำรวจผู้เข้าร่วมการทำประกันฯ

- นำเสนอผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- ดำเนินงาน

- ดูแล/ติดตามการใช้สิทธิประกันฯ

- ประเมินผลการดำเนินงาน

- สรุปและนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินการในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2 การจัดสวัสดิการ และงบประมาณเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร
- ฝ่ายบุคลากรแจกบัตร AIA Vitality ให้แก่ครูที่ทำประกันสุขภาพฯกลุ่มของโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2561)
- สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นต่อการใช้บริการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมประจำปี 2561 (วันที่ 6 ก.ย. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรรับทราบข้อมูลการใช้ประกันสุขภาพฯ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จากตัวแทนบริษัท เอไอเอ จำกัด (วันที่ 27 ก.ย. 2561)
- การประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอและรายละเอียดการทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุจากตัวแทนประกันฯ (วันที่ 5 ต.ค. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2562 (วันที่ 7 พ.ย. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2562 (วันที่ 8 พ.ย. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2562 (วันที่ 9 พ.ย. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรแจกบัตรประกันภัยอุบัติเหตุ ประจำปี 2561 (วันที่ 15 พ.ย. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรแจกบัตรประกันภัยอุบัติเหตุ ประจำปี 2561 (วันที่ 16 พ.ย. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรแจกบัตรประกันภัยอุบัติเหตุ ประจำปี 2561 (วันที่ 19 พ.ย. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรแจกบัตรประกันภัยอุบัติเหตุ ประจำปี 2561 (วันที่ 20 พ.ย. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2562 (วันที่ 29 พ.ย. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2562 (วันที่ 30 พ.ย. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรดำเนินการคืนเงินค่าส่วนต่างในการเข้าร่วมทำประกันกลุ่มอุบัติเหตุและสุขภาพประจำปี 2561 ให้แก่ครูที่ครอบครัวเข้าร่วมการทำประกันฯระหว่างปี (วันที่ 26 ก.พ. 2562)
แผนงาน : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่าย : ฝ่ายบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ : มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
กำหนดการ
การประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอและรายละเอียดการทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุจากตัวแทนประกันฯ
วันที่ 5 ตุลาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.30-09.00 การประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอและรายละเอียดการทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุจากตัวแทนประกันฯ  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] เชิญประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอและรายละเอียดการทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้เข้าร่วมประชุม
     มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร
     มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
     มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
     มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
     มิส  บุษบา    ศุกระศร
     มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
     มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี
     มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
     มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
     มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
     มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ