Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.18.5 ประชุมชี้แจงผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางการสอบและนำเยี่ยมชมโรงเรียน (15 พ.ย. 2561) +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.18.5 ประชุมชี้แจงผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางการสอบและนำเยี่ยมชมโรงเรียน (15 พ.ย. 2561)
- 6.18.5 ประชุมชี้แจงผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางการสอบและนำเยี่ยมชมโรงเรียน (15 พ.ย. 2561) (วันที่ 15 พ.ย. 2561)
- 6.18.5 ประชุมชี้แจงผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางการสอบและนำเยี่ยมชมโรงเรียน (15 พ.ย. 2561) (วันที่ 15 พ.ย. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุมและกล่าวถึงนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน (วันที่ 15 พ.ย. 2561)
- การประชุมและเยี่ยมชมโรงเรียนของผู้ปกครองนักเรียนที่เข้ารับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของ ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 15 พ.ย. 2561)
แผนงาน : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
กำหนดการ
การประชุมและเยี่ยมชมโรงเรียนของผู้ปกครองนักเรียนที่เข้ารับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของ ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.20-08.40 ผู้ปกครองลงทะเบียน+ผู้รับอาหารว่าง  WalkWay หน้าห้องสมุด มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่  
08.40-09.15 ชมวีดีโอแนะนำโรงเรียน  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์  
09.15-10.15 นโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของมงฟอร์ต  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์  
10.15-10.45

ชี้แจงแนวทาง กระบวนการและขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของนักเรียน 

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์  
10.45-11.00 แนะนำโครงการ MCP Genius Kids (MATH) และตอบข้อซักถาม  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์  
11.00-12.00 เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] กำหนดการวันเยี่ยมชมโรงเรียน
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ