Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.8 งานสอนคำสอน +

6.8.1 ศึกษาผลสรุปการสอนคำสอน ประจำปีการศึกษา 2560

6.8.2 วางแผนในการประเมิน

6.8.3 ประชุมทีมงานอภิบาล และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบงานสอนคำสอนประจำแต่ละชั้น

6.8.4 ดำเนินงานสอนคำสอนตลอดปีการศึกษา

6.8.5 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

6.8.6 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.8 งานสอนคำสอน
- 6.8 งานสอนคำสอน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- งานอภิบาลนัดหมายนักเรียนการเรียนคำสอน (วันที่ 17 พ.ค. 2561)
- ครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำ (วันที่ 24 ต.ค. 2561)
- ครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำ (วันที่ 25 ต.ค. 2561)
- ครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำเดือนแม่พระ (วันที่ 26 ต.ค. 2561)
- ครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำเดือนแม่พระ (วันที่ 29 ต.ค. 2561)
- ครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำเดือนแม่พระ (วันที่ 30 ต.ค. 2561)
- ครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำเดือนแม่พระ (วันที่ 31 ต.ค. 2561)
- ครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำ (วันที่ 1 พ.ย. 2561)
- นักเรียนคาทอลิก ป.3,ป.6 เตรียมความพร้อมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ (วันที่ 16 ก.พ. 2562)
- นักเรียนคาทอลิกรับศีลศักดิ์สิทธิ์ (วันที่ 17 ก.พ. 2562)
- 6.8 งานสอนคำสอน (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานอภิบาล ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
กำหนดการ
ครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำ
วันที่ 24 ตุลาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.00-08.25

ครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมสวดสายประคำ

 อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา) มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ