Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.5 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5-ป.6 +

6.5.1 ศึกษา วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2560

6.5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.5.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.5.4 ประสานงานการจัดกิจกรรม

6.5.5 ดำเนินการจัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญชั้น ป.5-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2561

6.5.6 ประเมินผลการจัดกิจกรรม

6.5.7 นำผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.5 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5-ป.6
- สำรวจความพร้อมของสถานที่จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ป.6 (วันที่ 19 ต.ค. 2561)
- ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเป็นกำลังใจพร้อมทั้งให้โอวาทแก่ลูกเสือเนตรนารีสามัญ ครูผู้ดูแล ในการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2561 ชั้น ป.6 รุ่นที่ 1 (วันที่ 2 พ.ย. 2561)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 รุ่นที่ 1 (ชั้น ป.6/1 -ป.6/4) (วันที่ 2 พ.ย. 2561)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 รุ่นที่ 1 (ชั้น ป.6/1 - ป.6/4) (วันที่ 3 พ.ย. 2561)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 รุ่นที่ 1 (ชั้น ป.6/1 - ป.6/4) (วันที่ 4 พ.ย. 2561)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 รุ่นที่ 2 (ชั้น ป.6/5 -ป.6/9) (วันที่ 23 พ.ย. 2561)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 รุ่นที่ 2 (ชั้น ป.6/5 -ป.6/9) (วันที่ 24 พ.ย. 2561)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 รุ่นที่ 2 (ชั้น ป.6/5 -ป.6/9) (วันที่ 25 พ.ย. 2561)
- ประชุมเพื่อวางแผนกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ชั้นป.5 (วันที่ 14 ม.ค. 2562)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 รุ่นที่ 1 (วันที่ 25 ม.ค. 2562)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 รุ่นที่ 1 (วันที่ 26 ม.ค. 2562)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 รุ่นที่ 1 (วันที่ 27 ม.ค. 2562)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 รุ่น 2 (วันที่ 1 ก.พ. 2562)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 รุ่น 2 (วันที่ 2 ก.พ. 2562)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 รุ่น 2 (วันที่ 3 ก.พ. 2562)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
โครงการ : -

หน่วยงาน : - ฝ่าย : -
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ
กำหนดการ
ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเป็นกำลังใจพร้อมทั้งให้โอวาทแก่ลูกเสือเนตรนารีสามัญ ครูผู้ดูแล ในการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2561 ชั้น ป.6 รุ่นที่ 1
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ ค่ายลูกเสือม่อนคำออน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
10.00-12.00

ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเป็นกำลังใจพร้อมทั้งให้โอวาทแก่ลูกเสือเนตรนารีสามัญ ครูผู้ดูแล ในการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2561 ชั้น ป.6 รุ่นที่ 1

 ค่ายลูกเสือม่อนคำออน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธาน และกล่าวให้โอวาท ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2561 ชั้น ป.6 รุ่นที่ 1
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ