Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562) +

6.2.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี

6.2.3 นำเสนอเพื่ออนุมัติลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี

6.2.4 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี เพื่อมอบมอบหมายงานและติดตามการปฏิบัติงาน

6.2.5 จัดเตรียมการแข่งขันและติดตามการปฏิบัติงาน

6.2.6 จัดการแข่งขันกีฬาสี

6.2.7 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม

6.2.8 จัดเก็บเป็นข้อมูลเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562)
- ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2 ส.ค. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (วันที่ 6 ส.ค. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (วันที่ 7 ส.ค. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (วันที่ 8 ส.ค. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (วันที่ 14 ส.ค. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (วันที่ 15 ส.ค. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (วันที่ 16 ส.ค. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (วันที่ 20 ส.ค. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (วันที่ 21 ส.ค. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (วันที่ 22 ส.ค. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (วันที่ 23 ส.ค. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (วันที่ 24 ส.ค. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (วันที่ 27 ส.ค. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (วันที่ 28 ส.ค. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (วันที่ 30 ส.ค. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (วันที่ 3 ก.ย. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (วันที่ 4 ก.ย. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (วันที่ 5 ก.ย. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (วันที่ 6 ก.ย. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (วันที่ 10 ก.ย. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 (วันที่ 17 ก.ย. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ (วันที่ 5 พ.ย. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ (วันที่ 6 พ.ย. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ (วันที่ 7 พ.ย. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ (วันที่ 8 พ.ย. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ (วันที่ 9 พ.ย. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ (วันที่ 19 พ.ย. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ (วันที่ 20 พ.ย. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ (วันที่ 21 พ.ย. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ (วันที่ 22 พ.ย. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ (วันที่ 26 พ.ย. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ (วันที่ 27 พ.ย. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ (วันที่ 28 พ.ย. 2561)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาฟุตบอล (วันที่ 21 ม.ค. 2562)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาฟุตบอล (วันที่ 23 ม.ค. 2562)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาฟุตบอล (วันที่ 24 ม.ค. 2562)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาฟุตบอล (วันที่ 25 ม.ค. 2562)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาฟุตบอล (วันที่ 28 ม.ค. 2562)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาฟุตบอล (วันที่ 29 ม.ค. 2562)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาฟุตบอล (วันที่ 30 ม.ค. 2562)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาฟุตบอล (วันที่ 31 ม.ค. 2562)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาฟุตบอล (วันที่ 1 ก.พ. 2562)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาฟุตบอล (วันที่ 4 ก.พ. 2562)
แผนงาน : จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกีฬา ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
งานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2561 ประเภทกีฬาชักเย่อ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
11.30-12.15

 ประเภทกีฬาชักเย่อ ป.1

 สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ) มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง
      (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
 
12.15-13.15

ประเภทกีฬาชักเย่อ ป.4

 สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ) มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล
มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง
      (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
 

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ