Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ ประชุมเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ +

6.4.1 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.4.2 กำหนดปฏิทินการดำเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียน

6.4.3 กำหนดกรอบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน

6.4.4 กำหนดเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ

6.4.5 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

6.4.6 ตรวจสอบข้อมูลและนำเสนอผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

6.4.ติดตามการปฏิบัติงาน และส่งมอบข้อมูลให้กับเลขาคณะกรรมการสารสนเทศของโรงเรียนเพื่อจัดเก็บต่อไป

6.4.8 ประเมินและนำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีถัดไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ ประชุมเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (วันที่ 26 มิ.ย. 2561)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (วันที่ 25 ก.ค. 2561)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (วันที่ 8 ส.ค. 2561)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (วันที่ 22 ส.ค. 2561)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (วันที่ 10 ก.ย. 2561)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (วันที่ 20 ก.ย. 2561)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่น เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 25 ก.ย. 2561)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่น เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 26 ก.ย. 2561)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (วันที่ 25 ต.ค. 2561)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (วันที่ 1 พ.ย. 2561)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (วันที่ 4 ธ.ค. 2561)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (การแข่งขัน ASMO) (วันที่ 7 ธ.ค. 2561)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ (วันที่ 15 ม.ค. 2562)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (การแข่งขัน ASMO และ SEAMO) (วันที่ 30 ม.ค. 2562)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ราชภัฏพระนคร และ สอบภาษาอังกฤษ NEC) (วันที่ 20 ก.พ. 2562)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (การแข่งขันงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ GLOBE Student Research Competition 2019) (วันที่ 29 มี.ค. 2562)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) (วันที่ 2 เม.ย. 2562)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (การสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3) (วันที่ 3 เม.ย. 2562)
แผนงาน : ดำเนินงานธุรการให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.00-09.00 ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] รายละเอียดนักเรียนถ่ายภาพ (วันที่ 1 พ.ย. 2561)
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ