Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (22 ธันวาคม 2561) +

- ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- นำเสนอผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- คณะกรรมการประชุม/วางแผน/ออกแบบ/จัดเตรียม/ติดตามการจัดกิจกรรม

- ดำเนินงาน

- ประเมินผลการดำเนินงาน

- สรุปและนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินการในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (22 ธันวาคม 2561)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 26 ก.ย. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 31 ต.ค. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 พ.ย. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2 พ.ย. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 5 พ.ย. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้ (วันที่ 5 พ.ย. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้ (วันที่ 6 พ.ย. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้ (วันที่ 7 พ.ย. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้ (วันที่ 8 พ.ย. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้ (วันที่ 9 พ.ย. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต (วันที่ 26 พ.ย. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต (วันที่ 27 พ.ย. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต (วันที่ 28 พ.ย. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต (วันที่ 29 พ.ย. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต (วันที่ 30 พ.ย. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม เกม พิธีกร และความบันเทิงวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 4 ธ.ค. 2561)
- ประชุมการแสดงกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 4 ธ.ค. 2561)
- กิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 22 ธ.ค. 2561)
- เชิญ ผอ.กล่าวเปิดงานและร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 22 ธ.ค. 2561)
แผนงาน : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่าย : ฝ่ายบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ : มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
กำหนดการ
ฝ่ายบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561
วันที่ 31 ตุลาคม 2561

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายบุคลากร)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
13.00-17.00

ฝ่ายบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561

 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายบุคลากร) มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] แจ้งรายละเอียดวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ