Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน +

- คณะกรรมการฯ รับนโยบายของโรงเรียนเพื่อวิเคราะห์หัวข้อและหาผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมดำเนินการ

- รับหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบายจากผู้บริหาร

- วางแผนการดำเนินงาน

- ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณานำคณะครูเข้าร่วมการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอก

- ประสานแจ้งรายละเอียดให้กับครูที่เกี่ยวข้องในการร่วมการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอก

- ประสานฝ่ายบริหารทั่วไปในการจัดรถโรงเรียนรับ-ส่ง หรือประสานงานจัดซื้อ-จัดจ้างจองรถภายนอกในกรณีที่รถโรงเรียนไม่ว่างหรือไม่เพียงพอ

- ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอก

- ติดตามรายงานการศึกษาการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอก จากผู้เข้ารับการอบรม

- บันทึกสถิติการเข้าอบรมแก่บุคลากรได้รับการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอก

- ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน 

- นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
- 6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2 พ.ค. 2561)
- การประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2 พ.ค. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2561 (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ฝ่ายบุคลากรแจ้งการรายละเอียดการส่งรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอกประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- จัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม "หลักสูตรการจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงเรียน" (วันที่ 18 พ.ค. 2561)
- จัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญเรื่องการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (วันที่ 18 พ.ค. 2561)
- จัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสัมมนาประจำปี 2561 และร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี (วันที่ 18 มิ.ย. 2561)
- บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1 (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1 (วันที่ 22 มิ.ย. 2561)
- บุคลากรของโรงเรียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) : TDC และสืบค้นบริการเอกสารวิชาการ (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- จัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครู (Teacher Workshop) ประจำปี 2561 (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าโครงการฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัย Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์ (วันที่ 24 ก.ค. 2561)
- ศึกษารายละเอียดและเก็บข้อมูลหนังสือเข้าเชิญเข้าร่วมสัมมนาสำหรับผู้บริหารและบุคลากรสถานศึกษาของ บริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด (วันที่ 2 ส.ค. 2561)
- ศึกษารายละเอียดและจัดเก็บข้อมูลหนังสือเข้าเรื่องขอประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้สู่ภูมิภาค" (วันที่ 23 ส.ค. 2561)
- ศึกษารายละเอียดและจัดเก็บข้อมูลหนังสือเข้าเรื่องการสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครู-ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2561 (วันที่ 23 ส.ค. 2561)
- ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเข้าพบเพื่อนำเสนอหลักสูตรสัมมนาภายในสถานศึกษาจากบริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด (วันที่ 2 ต.ค. 2561)
- ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาและเข้าชมงาน เวิล์ลไดแด็ค เอเชีย 2018 (วันที่ 3 ต.ค. 2561)
- ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมจาก สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วันที่ 31 ต.ค. 2561)
- ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning เรื่อง กระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน coding กับกระบวนการการออกแบบเชิงวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์แนวใหม่ ของหลักสูตรฯฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 (วันที่ 1 พ.ย. 2561)
- ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Cultivating Essential Skills in Science and Mathematics Classroom จากบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) (วันที่ 2 พ.ย. 2561)
- ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561" (วันที่ 28 พ.ย. 2561)
- ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่:แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (วันที่ 18 ธ.ค. 2561)
- ผู้อำนวยการร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "อาชีพแห่งอนาคต My Future : My Career & ChiangMai Smart City : Digital Disruption" (วันที่ 19 ธ.ค. 2561)
- ผู้บริหารของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เรื่องแนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ (วันที่ 3 ม.ค. 2562)
- ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน ประจำปี 2562 จากศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 14 ม.ค. 2562)
- ฝ่ายบุคลากรเข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ (วันที่ 23 ม.ค. 2562)
- ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL System รุ่นที่ 41 พร้อมสิทธิ์การใช้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรภายในองค์กร (วันที่ 28 ม.ค. 2562)
- ผู้อำนวยการเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่กรรมการผู้บริหารโรงเรียนสันติศึกษา (วันที่ 11 ก.พ. 2562)
- ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสอนเด็กออทิสติก (สำหรับครูในภาคเหนือ) ของชมรมครูการศึกษาพิเศษแห่งประเทศไทย (วันที่ 27 มี.ค. 2562)
- ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 2 เม.ย. 2562)
- 6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร ฝ่าย : ฝ่ายบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
กำหนดการ
ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมจาก สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 31 ตุลาคม 2561

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายบุคลากร)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.00-10.00

ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมจาก สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายบุคลากร) มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [หนังสือเข้า] ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ