Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ +

6.7.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนสอบ NT, O-NET, FSG, FSGST

     - รับนโยบายจากฝ่ายวิชาการ

     - ประชุมวางแผนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

     - จัดทำเอกสารเตรียมความพร้อมของนักเรียน

     - ประชาสัมพันธ์

     - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     - ดำเนินการจัดกิจกรรม

     - ประเมินผล และสรุปผลการจัดกิจกรรม

     - นำสรุปผลการจัดกิจกรรม รายงานต่อฝ่ายวิชาการเพื่อนำไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

6.7.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

      - รับหนังสือเข้าจากฝ่ายวิชาการ

      - ประชุมวางแผนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเพื่อแจ้งกิจกรรมที่จะเข้าร่วมแข่งขันและคัดเลือกนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน

      - ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน

      - ดำเนินการและเตรียมความพร้อมนักเรียน

      - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

       ž ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

      ž ประเมินผลและสรุปผลการแข่งขัน

            ž นำสรุปผลการแข่งขันรายงานต่อฝ่ายวิชาการเพื่อนำไปวางแผนในการดำเนินงานในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้
- 6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ส่งนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษารางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพและร่วมกิจกรรม Workshop รายการ มาสเตอร์อาร์ต (วันที่ 17 ต.ค. 2561)
- การประกวดวาดภาพ โครงการ"กล้าใหม่ ใฝ่รู้" ปี 2561 (วันที่ 17 พ.ย. 2561)
แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
โครงการ : -

หน่วยงาน : กลุ่มสาระศิลปะ ฝ่าย : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ
กำหนดการ
การประกวดวาดภาพ โครงการ"กล้าใหม่ ใฝ่รู้" ปี 2561
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน การประกวดวาดภาพ โครงการ"กล้าใหม่ ใฝ่รู้" ปี 2561  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ