Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.18.9 ดำเนินการรับมอบตัว (จัดรูปแบบการรับมอบตัว, ประสานงานงานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อรับมอบตัว) (1 ธ.ค. 2561) +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.18.9 ดำเนินการรับมอบตัว (จัดรูปแบบการรับมอบตัว, ประสานงานงานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อรับมอบตัว) (1 ธ.ค. 2561)
- 6.18.9 ดำเนินการรับมอบตัว (จัดรูปแบบการรับมอบตัว, ประสานงานงานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อรับมอบตัว) (1 ธ.ค. 2561) (วันที่ 28 พ.ย. 2561)
- 6.18.9 ดำเนินการรับมอบตัว (จัดรูปแบบการรับมอบตัว, ประสานงานงานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อรับมอบตัว) (1 ธ.ค. 2561) (วันที่ 28 พ.ย. 2561)
- การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 28 พ.ย. 2561)
- รับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 1 ธ.ค. 2561)
แผนงาน : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
กำหนดการ
รับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 1 ธันวาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.00-11.30 รับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] เอกสารลงเว็บ-รับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  - [บันทึกข้อความ] เอกสารลงเว็บ-รับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  - [บันทึกข้อความ] เอกสารลงเว็บ-รับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  - [บันทึกข้อความ] ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นการอยู่เวรโครงการเพลินภาคเช้า และโครงการเพลินภาคบ่าย ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561
  - [บันทึกข้อความ] ขอความอนุเคราะห์ช่วยจัดครูปฏิบัติหน้าที่แทน ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ