Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 +

6.4.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา            

6.4.2 วางแผนกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายใน        

6.4.3 กำหนดรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

6.4.4 ประสานงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการออกเลขบันทึกข้อความ ตรวจทาน            

6.4.5 แจ้งกำหนดการและเชิญคณะกรรมการประชุมเพื่อวางแผนการประเมิน             

6.4.6 ดำเนินการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน         

6.4.7 รวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน            

6.4.8 สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน         

6.4.9 ฝ่ายที่รับผิดชอบตามมาตรฐานแก้ไขยืนยันผลและจัดทำแผนการตามข้อเสนอแนะการประเมินฯ 

6.4.10 สรุปผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน     

6.4.11 ประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรม

6.4.12 นำผลการประเมินมาวางแผนการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2561
- 6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 26 พ.ย. 2561)
- ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1) (วันที่ 26 พ.ย. 2561)
- ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2) (วันที่ 27 พ.ย. 2561)
- ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 3) (วันที่ 28 พ.ย. 2561)
- ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 4) (วันที่ 29 พ.ย. 2561)
- 6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 30 พ.ย. 2561)
- ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 5) (วันที่ 30 พ.ย. 2561)
แผนงาน : บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในองค์กร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  พัชราภรณ์    กาวินา
กำหนดการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 4)
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 4)  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ