Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS ) +

6.1.1 ประชุม วางแผนการดำเนินงานรับมอบตัว

6.1.2 รับเอกสารการมอบตัวและใบมอบตัวที่นำเสนอผู้อำนวยการลงนาม

6.1.3 บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม MAS School และ SWIS

6.1.4 จัดห้องเรียนและออกเลขประจำตัวนักเรียนชั้น ป.1

6.1.5 จัดพิมพ์รายชื่อนักเรียนทุกชั้น

6.1.6 ส่งให้ครูประจำชั้นตรวจสอบความถูกต้อง

6.1.7 ส่งอัดสำเนาเอกสารภาคเรียนละ 1 ครั้ง

6.1.8 แจกให้ครูประจำชั้นพร้อมสมุดบัญชีเรียกชื่อ

6.1.9 ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน

6.1.10 นำผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )
- 6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS ) (วันที่ 1 พ.ย. 2560)
- 6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS ) (วันที่ 1 พ.ย. 2560)
- กรอกข้อมูลนักเรียนชั้น ป.1 เพิ่มเติม (วันที่ 22 พ.ค. 2561)
- กรอกข้อมูลนักเรียนชั้น ป.1 เพิ่มเติม (วันที่ 23 พ.ค. 2561)
- จัดทำฐานข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 (วันที่ 24 พ.ค. 2561)
- จัดเก็บเอกสารหลักฐานใบมอบตัว และออกเลขประจำตัว (วันที่ 24 พ.ค. 2561)
- กรอกข้อมูลนักเรียนชั้น ป.1 เพิ่มเติม (วันที่ 24 พ.ค. 2561)
- กรอกข้อมูลนักเรียนชั้น ป.1 เพิ่มเติม (วันที่ 25 พ.ค. 2561)
- กรอกข้อมูลนักเรียนชั้น ป.1 เพิ่มเติม (วันที่ 26 พ.ค. 2561)
- กรอกข้อมูลนักเรียนชั้น ป.1 เพิ่มเติม (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- กรอกข้อมูลนักเรียนชั้น ป.1 เพิ่มเติม (วันที่ 29 พ.ค. 2561)
- จัดทำบัญชีเรียกชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษาในระบบ Mas School และแก้ไขเลขที่นักเรียน (วันที่ 5 มิ.ย. 2561)
- แก้ไขข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเตรียมจัดทำ ปพ.1 (วันที่ 30 ต.ค. 2561)
- แก้ไขข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเตรียมจัดทำ ปพ.1 (วันที่ 31 ต.ค. 2561)
- แก้ไขข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเตรียมจัดทำ ปพ.1 (วันที่ 1 พ.ย. 2561)
- แก้ไขข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเตรียมจัดทำ ปพ.1 (วันที่ 2 พ.ย. 2561)
- แก้ไขข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเตรียมจัดทำ ปพ.1 (วันที่ 5 พ.ย. 2561)
- แก้ไขข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเตรียมจัดทำ ปพ.1 (วันที่ 6 พ.ย. 2561)
- แก้ไขข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเตรียมจัดทำ ปพ.1 (วันที่ 7 พ.ย. 2561)
- แก้ไขข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเตรียมจัดทำ ปพ.1 (วันที่ 8 พ.ย. 2561)
- แก้ไขข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเตรียมจัดทำ ปพ.1 (วันที่ 9 พ.ย. 2561)
- แก้ไขข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเตรียมจัดทำ ปพ.1 (วันที่ 12 พ.ย. 2561)
- แก้ไขข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเตรียมจัดทำ ปพ.1 (วันที่ 13 พ.ย. 2561)
- แก้ไขข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเตรียมจัดทำ ปพ.1 (วันที่ 14 พ.ย. 2561)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ป.2-6 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 24 มี.ค. 2562)
แผนงาน : จัดทำทะเบียนนักเรียนเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบงานวัดผลของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานทะเบียนนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
แก้ไขข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเตรียมจัดทำ ปพ.1
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องทะเบียนและวัดผล)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.00-15.00 แก้ไขข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเตรียมจัดทำ ปพ.1  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องทะเบียนและวัดผล) มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ