Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1.6.1 งานตัดต้นไม้ใหญ่ภายในโรงเรียน +
-วางแผนการตัดต้นไม้ใหญ่ภายในโรงเรียน
-สำรวจจำนวนต้นมะฮอกกานี หูกวาง พญาสัตบรรณ
-จัดหาบุคลากรเพื่อดำเนินการว่าจ้างตัดต้นไม้
-นำเสนอเพื่ออนุมัติดำเนินการ
-จัดตารางเวลาในการตัดต้นไม้ และดำเนินการตัดตามวันเวลาที่เหมาะสม
-ดำเนินการตรวจเช็คความเรียบร้อยของงาน
 
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1.6.1 งานตัดต้นไม้ใหญ่ภายในโรงเรียน
- 6.1.6.1 งานตัดต้นไม้ใหญ่ภายในโรงเรียน (วันที่ 18 เม.ย. 2561)
- ตัดแต่งต้นจามจุรีและต้นมะฮอกกานี โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเชียงใหม่ (วันที่ 30 มิ.ย. 2561)
- ตัดต้นมะฮอกกานีรอบสนามฟุตบอลโดยหน่วยงานภายนอก (วันที่ 7 ก.ค. 2561)
- ตัดต้นมะฮอกกานีรอบสนามฟุตบอลโดยหน่วยงานภายนอก (วันที่ 15 ก.ค. 2561)
- ตัดต้นมะฮอกกานีรอบสนามฟุตบอลโดยหน่วยงานภายนอก (วันที่ 22 ก.ค. 2561)
- ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ภายในโรงเรียน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ (วันที่ 17 พ.ย. 2561)
- ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ภายในโรงเรียน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ (วันที่ 24 ธ.ค. 2561)
- ตัดแต่งต้นมะฮอกกานี บริเวณกรีนโดมและสวนสุขภาพ (วันที่ 25 ธ.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.1.6.1 งานตัดต้นไม้ใหญ่ภายในโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
แผนงาน : ดูแล ตกแต่ง และบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และระบบสุขาภิบาลภายในโรงเรียนตามมาตรฐานสุขาภิบาล
โครงการ : -

หน่วยงาน : - ฝ่าย : -
ผู้รับผิดชอบ : มิส  จิดาภา    แสงประดับ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ภายในโรงเรียน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่
วันที่ 24 ธันวาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ภายในโรงเรียน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มิส  จิดาภา    แสงประดับ  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ