Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 กรีฑาสี (8 กุมภาพันธ์ 2562) +

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี

6.1.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.1.3 นำเสนอเพื่ออนุมัติลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี

6.1.4 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี เพื่อมอบหมายงานและติดตามการปฏิบัติงาน

6.1.5 หารือเรื่องแบบเสื้อกรีฑาสี ประสานงานจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อหาร้านจัดทำเสื้อและวัดขนาดเสื้อนักเรียน

6.1.6 ฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันของนักกรีฑา

6.1.7 จัดเตรียมการแข่งขันและติดตามการปฏิบัติงาน

6.1.8 จัดการแข่งขันกรีฑาสี

6.1.9 เก็บสถานที่

6.1.10 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม

6.1.11 จัดเก็บเป็นข้อมูลเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1 กรีฑาสี (8 กุมภาพันธ์ 2562)
- ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 7 ธ.ค. 2561)
- ประชุมครูที่ปรึกษาชั้น ป.1-ป.6 คัดเลือกประธานและรองประธานสี การแข่งขันกรีฑาสี ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 4 ม.ค. 2562)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 ( รอบคัดเลือก ) (วันที่ 7 ม.ค. 2562)
- งานกีฬา ขออนุญาตเข้าพบเพื่อนำเสนอ แผนงานการจัดกรีฑาสี ประจำปี 2561 (วันที่ 8 ม.ค. 2562)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 ( รอบคัดเลือก ) (วันที่ 10 ม.ค. 2562)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 ( รอบคัดเลือก ) (วันที่ 14 ม.ค. 2562)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 ( รอบคัดเลือก ) (วันที่ 15 ม.ค. 2562)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 ( รอบคัดเลือก ) (วันที่ 17 ม.ค. 2562)
- งานกีฬา ประชุมผู้ปกครองเตรียมงานกรีฑาสี ประจำปี 2561 (วันที่ 18 ม.ค. 2562)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 ( รอบคัดเลือก ) (วันที่ 21 ม.ค. 2562)
- งานกีฬา จัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 ( รอบคัดเลือก ) (วันที่ 22 ม.ค. 2562)
- งานกีฬา ประชุมผู้ปกครองเตรียมงานกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 ก.พ. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและฝ่ายพิธีการ พิธีกร การแข่งขันกรีฑาสี ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 4 ก.พ. 2562)
- ประชุมเพื่อรับฟังรายละเอียดการจัดการแข่งขันกรีฑาสี ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 5 ก.พ. 2562)
- งานกีฬา ซ้อมพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2561 (วันที่ 6 ก.พ. 2562)
- การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 8 ก.พ. 2562)
- ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลและเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 8 ก.พ. 2562)
- ขอเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสีและมอบเหรียญรางวัล (วันที่ 8 ก.พ. 2562)
แผนงาน : จัดกิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกีฬา ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
งานกีฬา จัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 ( รอบคัดเลือก )
วันที่ 17 มกราคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
11.30-12.00

การแข่งขันกรีฑาสีรอบคัดเลือก วิ่ง 4x100 เมตร ป.3

 สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ) มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง  
12.30-13.00

การแข่งขันกรีฑาสีรอบคัดเลือก วิ่ง 4x100 เมตร ป.6

 สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ) มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ